Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce

Projekt je zaměřen na investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury studentů a pedagogického personálu, a to zaváděním nových technologií, zvýšením podílu praktické přípravy a zaváděním prvků vedoucích k řešení konkrétních úloh zaměřených na technické obory a reálné potřeby trhu práce hlavně ve strojírenství. Zaměření projektu taktéž vede k přímému kontaktu studentů s významnými zaměstnavateli, zvyšuje jejich budoucí uplatnění na trhu práce a usnadňuje nástup absolventů vysokých škol do zaměstnání.


Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku

Vzhledem k úzké spolupráci s průmyslovými podniky v regionu a rozvoji výroby některých komponent jaderné energetiky jsou aktivity zaměřeny převážně na inovaci předmětů z oblasti technologické (výroba parogenerátorů, kompenzátorů objemu a dalších těžkých komponentů pro jaderné elektrárny nového typu VVER1200). Dále pak také na oblast řízení a regulace výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách a nakládání s jaderným odpadem. Inovace výuky bude směřována samozřejmě také na seznámení studentů s principem činnosti jaderného reaktoru, s novými typy reaktorů a novými trendy v oblasti jaderné energetiky. V oblasti související s jadernou energetikou se inovace dotkne např. předmětů Potrubní systémy a energetické rozvody, Jaderná energetika, Tekutinové mechanizmy apod.


Energetické fórum

Projekt je zaměřen na prohlubování spolupráce vysokoškolských pracovišť věnujících se oblasti energetiky, procesů a ochrany životního prostředí, a jejich průmyslových partnerů. Cílová skupina zapojená do projektu jsou akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů jednotlivých vysokoškolských pracovišť zapojených do projektu a vybraní studenti magisterského, případně i bakalářského studia. Účelem projektu je podpora výměny informací mezi akademickými pracovišti vzájemně a také s průmyslovými partnery formou workshopů, seminářů, konferencí a informační portálů, s cílem navázání kontaktů a spolupráce jednotlivých pracovišť. Do projektu jsou zapojeny pracoviště Vysokého učení technického v Brně, VŠB - Technické univerzity v Ostravě, Západočeské univerzity v Plzni a Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

více informací


Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi

Pro každého studenta a pedagoga v jakémkoli oboru lidské činnosti je neocenitelným přínosem kontakt s praxí. To platí především pro obor strojírenství, jenž je nosným oborem Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava. Cílené stáže a odborné praxe jednoznačně zvyšují odborné kompetence studentů a pedagogů, kteří tímto zvyšují svou kvalifikaci a navíc své poznatky implementují do výuky a tím také utvářejí profil studenta. Z průzkumu, jenž předcházel tomuto projektu bylo zjištěno, že právě zmíněné aktivity jsou velice žádány ze strany cílových skupin, kterými jsou studenti a akademičtí pracovníci a že tyto vazby mezi průmyslovou sférou a vysokými školami zde chybí, což snižuje úroveň studentů a jejich následné uplatnění v praxi - na trhu práce. Díky projektu budou vytvořeny vazby mezi vybranými průmyslovými podniky a Fakultou strojní, které budou dále doplňovány, rozšiřovány a udržovány tak, aby pedagogové a studenti mohli operativně využívat potenciálu průmyslu včetně špičkových technologií.

více informací


Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu

Projekt se zabývá vytvořením mezinárodního vědeckého týmu, který se aktivně zapojí do mezinárodních projektů v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, kde rozhodující a vedoucí úlohu budou mít vědečtí pracovníci na VŠB-TU Ostrava. Dále pak se na projektu budou podílet špičkoví odborníci v oboru jak z výzkumných a vývojových institucí v ČR, tak významní odborníci ze zahraničí. Vytvořený vědecko-výzkumný tým bude mezi sebou rovněž používat ke komunikaci moderní ICT. Cílem projektu je silná mezinárodní spolupráce a příprava týmu pro zapojení se do mezinárodních projektů. Potřebnost a realizace uvedeného projektu je dána vývojem nových poznatků v oblasti vývoje technologií výroby ultra-jemnozrnných až nanomateriálů a aplikace v průmyslové praxi. Veškeré poznatky při budování mezinárodního týmu budou v průběhu řešení projektu paralelně předávány všem cílovým skupinám prostřednictvím větších odborných diskusních fór, videokonferencí a také přímými vstupy do výuky.

více informací


Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu

Hlavním motivačním cílem projektu je vytvořit kvalitní vědecko-výzkumný tým v oblasti povrchového inženýrství - integrity povrchu, jakožto nového přístupu ke zkoumání materiálů a aplikovaných technologií. Integrita povrchu je zcela nový a dosud málo rozšířený fenomén pohledu na strojírenské materiály a aplikační technologie. Jelikož se jedná o velmi komplexní problematiku, je nutné provádět systematické zkoumání a vyhodnocování této problematiky v provázanosti s mnoha vědecko-výzkumnými pracovišti a univerzitami, které disponují možností tuto problematiku efektivně řešit, či se již v současnosti jejím řešením zabývají. Jedním z cílů projektu je transfer vysoce odborné a jedinečné poznatky týkající se problematiky integrity povrchu z těchto pracovišť do systému vzdělávání vysokoškolských studentů a akademických pracovníků. Projekt se bude podílet na zvýšení odborných znalostí členů výzkumného týmu jakož i akademických, vědeckých pracovníků a univerzitních studentů všech tří stupňů.

více informací


Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava

Projekt nabízí řešení nedostatku odborníků v oblasti řízení letového provozu z důvodu zavedení nových technologií a postupů při řízení letového provozu - při optimalizaci letů, apod. Cílem je vychovat odborníky v této oblasti. Projekt počítá s navázáním a rozvinutím spolupráce s tuzemskými a zahraničními společnostmi zabývající se problematikou řízení letového provozu, pořádáním odborných praxí našich studentů a stáží našich akademických pracovníků.

více informací


Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol

Realizací projektu usilujeme o zkvalitnění a rozvinutí systému dalšího profesního vzdělávání pracovníků středních škol prostřednictvím opakujících se kurzů využívajících moderní metody výuky obohacené o multimediální prvky. Chceme poskytnout vyváženou kombinaci kurzů a videopřesů praktických ukázek obrábění a měření z podniků, které umožní pedagogům rozvinout své odborné znalosti a také navázat spolupráci s průmyslovými podniky. Především se bude jednat o vytvoření nových výukových materiálů, kde budou interaktivní formou promítnuty nové trendy v oboru obrábění a metrologie. Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky technických středních škol v oblasti progresivních metod obrábění a strojírenské metrologie s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou jsou pedagogové středních škol technického zaměření působící v Moravskoslezském kraji. Cílová skupina byla oslovena a vyjádřila zájem o nabídku kurzů z oblasti obrábění a metrologie. Středoškolští pedagogové potřebují disponovat zejména klíčovými kompetencemi, měli by se orientovat na praktické zvládání problémů, se kterými se budou setkávat při moderních způsobech výuky odborných předmětů. Skloubení teorie a praxe již ve výuce na středních školách pomůže k rychlejšímu adaptování absolventů na nové prostředí v podnicích a na vysokých školách/univerzitách.

více informací


Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

Hlavním cílem je vytvoření flexibilního vzdělávacího centra založeného na modulárním systému umožňujícího všestranně rozvíjet osobnostní a technické dovednosti a schopnosti. Primárně je projekt určen pro zvýšení odborných a osobnostních kompetencí žáků se speciálními učebními potřebami - poruchami učení a chování. Projekt je cílen na odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání a podpoře žáků o technické a přírodovědné obory.

více informací


Virtuální vzdělávání v dopravě

Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů v souladu s požadavky a potřebami na trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod a inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií. Aktivity jsou podpořeny budováním kvalitních týmů. K tomuto účelu bude vybudován ucelený otevřený systém virtuálního vysokoškolského vzdělávání zaměřený na vzdělávací oblast Doprava. Jedná se v podstatě o systém založený na bázi využití interaktivního webového nástroje, pomocí něhož je možné setkávat se, komunikovat a spolupracovat bez osobní přítomnosti. Vše navíc bude podpořeno budováním videokonferenčního zařízení, elektronických systémů nutných k pro posílení distančního vzdělávání mezi univerzitami a jejími dislokovanými pracovišti.

více informací


Modernizace výukových materiálů a didaktických metod

Projekt je zaměřen na bakalářské studium technických fakult, kde neúspěšnost studia je někdy i 60%. Inovace se zaměří na maximální využití výpočetní techniky. Studijní materiály musí obsahovat kromě obrázků také animace a videa. Psaný text bude převeden do hlasového výstupu ve formátu spustitelném na telefonu nebo přehrávači. To umožní studentům učení a opakování nejen na kolejích, ale i při jízdě do školy, při sportu atd. Zájem o studium je ovlivněn motivací. Proto na ni bude kladen velký důraz. Každý předmět bude začínat motivační přednáškou garanta předmětu. Ta bude zaznamenána na videu. Na základě psychologických studií bylo zjištěno, že jednotná editace studijních materiálů usnadní studium z těchto materiálů. Budou vytvořeny jednotné šablony pro tvorbu výukových materiálů v elektronické podobě, výstupy pro animace, prezentace, videa. Konečné zpracování výukových materiálů budou provádět proškolení specialisté z řad doktorandů a pedagogů.

více informací


Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů

Stále se zvyšují nároky zaměstnavatelů na kvalitu, odbornou zdatnost a kompetentnost potenciálních zaměstnanců (absolventů VŠ); jde zejména o to, aby se dokázali rychle plnohodnotně začlenit do praxe. Cílem projektu je inovovat předměty vzdělávacích programů studentů Fakulty strojní, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství prostřednictvím modulů MANAGEMENT A EKONOMIKA a TECHNOLOGICKÉ INŽENÝRSTVÍ tak, aby byli absolventi lépe připraveni na náročné požadavky budoucích zaměstnavatelů.

více informací


Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení cílené systematické odborné vzdělávání studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ a zájemců o VaV činnost na VŠ.

V rámci tohoto projektu budou probíhat aktivity související s posilněním vědomí vedoucí k samotné popularizaci vědního oboru-dorava v kontextu strojírenství. Nejsilnější stránkou projektu je zapojení se do pevnější struktury patrnerů a koncepce meziparnerského "Team -Building" pro lepší propojení VaV se vzdělávacím procesem a přípravy budoucích erudovaných absolventů v oblasti VaV schopných týmové spolupráce po příchodu do praxe.

Žadatelem projektu je VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy ve spolupráci s Fakultou stavební a Centrem Nanotechnologií (VŠB-Technická univerzita Ostrava), partnerem projektu je Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK, o.s.).

více informací


Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti VŠB – TU Ostrava, kteří po absolvování inovovaného vzdělávacího programu budou lépe připraveni na pracovní podmínky ve firmách, čímž dojde k značnému zkrácení zapracování ve firmách. Inovace se dotknou modifikací stávajících učebních opor a včlenění exkurzí do harmonogramu výuky. Na inovaci se budou podílet odborníci z předních strojírenských firem v regionu, kteří budou zároveň odbornými garanty souladu inovací s potřebami trhu práce a průmyslových podniků.

více informací


Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu

Hlavním cílem projektu je vybudování aktivní podpory pro vznik a rozvoj špičkových výzkumných a vědeckých týmů z řad akademických pracovníků a studentů na strojních fakultách technických univerzit VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a ZČU v Plzni.

více informací


Nové talenty pro vědu a výzkum

Hlavním cílem projektu je vytvořit koncept popularizace a šíření výsledků vědy a výzkumu v oblasti strojírenství, IT , elektrotechniky a nanotechnologií. Naučit vědecké a výzkumné pracovníky vysokých škol prezentovat výsledky vědy a výzkumu a připravit jim podpůrné materiály k tomuto účelu /demonstrační zařízení, propagační materiály, materiály pro výuku/ a vybudovat dvě interaktivní demonstrační centra, které by bylo možné využít pro výuku odborných předmětů na SŠ a VŠ a pro exkurze žáků ZŠ a zájemce o vědu a výzkum. Přispět ke zvládnutí odborné/technické angličtiny - v demonstračních centrech mít popisky k demonstračním zařízením v ČJ/AJ a realizovat zde i výuku AJ studentů VŠ. Podporovat intersektorální mobilitu zapojením soukromého sektoru a veřejného sektoru. Představit žákům základních škol a studentům středních a vysokých škol realitu vědy a výzkumu a možnosti využití těchto výsledků v běžném životě formou speciální výukové hodiny přímo ve výuce a výukové hodiny v demonstračním centru. Představit žákům a studentům osobnosti vědy a výzkumu a jejich výstupy. Všechny tyto aktivity podpořit web portálem s názvem www.talenty-pro-vedu.cz. Představit populaci výsledky vědy a výzkumu formou Vědy v ulicích.

více informací


Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva na kvalitativní požadavky průmyslu

Projekt "Absolvent pro potřeby průmyslu" si klade za cíl inovovat vzdělávací programy studentů Fakulty strojní takovým způsobem, aby jejich odborné znalosti odpovídaly moderním trendům a zároveň splňovaly velmi náročné požadavky budoucích zaměstnavatelů.

Inovace vzdělávacích programů se uskuteční prostřednictvím modulů:

  1. Průmyslové inženýrství
  2. Energetika
  3. Hydraulika
  4. Doprava

Inovační program zahrnuje:

  1. vytvoření učebních materiálů v digitální podobě.
  2. Implementaci vzdělávacích modulů do stávajících učebních osnov.
  3. Podporu inovací formou odborných seminářů (přednášky odborníků z praxe) e exkurzí ve vyspělých podnicích v regionů.
  4. Ověření vzdělávacího programu na studentech Fakulty strojní VŠB-TUO.

Nezbytným využitým předpokladem je spolupráce Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava s průmyslovými podniky a poradenskými organizacemi. Výsledkem projektu je proškolená cílová skupina - studenti Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava bakalářského a magisterského studijního programu.

více informací


Inovace vzdělávání na fakultě strojní zaměřené na osobnostní rozvoj studentů

Projekt "Osobnostní rozvoj studentů Fakulty strojní" za svůj hlavní cíl dopomoci studentům rozvíjet jejich osobnostní potenciál. Především pak podpořit jejich tvořivost, samostatnost v jednání a rozhodování, iniciativu, odpovědnost, komunikativnost a schopnost týmové spolupráce.

Osvojení si těchto dovedností společně s požadovanou odborností je největším přínosem celého projektu. Absolventi, kteří absolvují připravená školení budou lépe připraveni obstát v dalším profesním životě, dále se rozvíjet a plnit velice náročné úkoly, které na ně budou kladeny v zaměstnání, zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce při hledání zaměstnání a dojde tímto ke snížení nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji u absolventů VŠ.

Partnerem projektu je Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, její bohaté zkušenosti v oblasti rozvoje lidských budou využity pro přípravu a realizaci výše jmenovaných vzdělávacích aktivit.

více informací