More Website Templates at TemplateMonster.com!
Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

O projektu

Péče o žáky se speciálními potřebami plynoucí se specifických poruch učení a chování

Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. pod záštitou ředitelky Mgr. Kateřiny Karpíškové se stala řešitelem projektu Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování pro plánované období 26.11.2009-31.10.2011. Tento projekt s označením CZ.1.07/1.2.10/22.0047 spadá pod prioritní osu 1. Počáteční vzdělávání 1. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost financovaného strukturálním fondem EU (85%) a státním rozpočtem ČR (15%).

Hlavním cílem je vytvoření flexibilního vzdělávacího centra založeného na modulárním systému umožňujícího všestranně rozvíjet osobnostní a technické dovednosti a schopnosti. Primárně je projekt určen pro zvýšení odborných a osobnostních kompetencí žáků se speciálními učebními potřebami - poruchami učení a chování. Projekt je cílen na odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání a podpoře žáků o technické a přírodovědné obory.

Specifickými cíli jsou:

 • Vytvoření vzdělávacího programu skládajícího se z oblastí: Osobnostní rozvoj, Technické dovednosti, Člověk a příroda a Informatika.
 • Tvorba vzdělávacích modulů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na oblast speciální pedagogiky a informatiky, kde účelem je následně implementovat nově získané poznatky do vzdělávání žáků.
 • Implementace moderních výukových metod do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Usnadnění přechodu žáka do dalšího vzdělávacího stupně či zaměstnání (spolupráce s praxí). Jedná se o zajištění exkurzí do průmyslových podniků v Moravskoslezském regionu, jejichž účelem je bližší seznámení žáků s možnostmi další profesní kariéry v průmyslové oblasti.
 • Proškolení cílových skupin: žáci a učitelé.
 • Dalším specifickým cílem bude vytvoření moderních učebních opor v rozsahu text, digitální podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

Realizace projektu se uskuteční ve čtyřech základních fázích:

 • proškolení pedagogického personálu,
 • vytvoření flexibilního vzdělávacího programu respektujícího moderní trendy ve vzdělávání žáků se speciálními učebními potřebami,
 • tvorba a realizace volnočasových aktivit žáků,
 • pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu.

Inovace vzdělávacího programu se uskuteční prostřednictvím vzdělávacích modulů zaměřených na:

 • Osobnostní rozvoj
 • Technické dovednosti
 • Člověk a příroda
 • Informatika

Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - jedná se o žáky s poruchami učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie atd.). Postižení žáků není natolik vážné, aby se nemohli plnohodnotně zapojit do pracovního procesu. Nicméně, musíme jasně říci, že tato cílová skupina je na trhu práce velice znevýhodněna a z pohledu potencionálních zaměstnavatelů velice podceňována. Jednoduše lze říci, že tito žáci budou v budoucnu pracovat především v dělnických profesích a proto chceme v rámci realizace tohoto projektu umožnit co nejlepší start do budoucího života. Není možné zcela vyloučit u některých nadaných žáků studium na středních školách, ve výjimečných případech na školách vysokých. Proto i těmto žákům chceme i maximálně pomoci ke zlepšení vzdělávacích kompetencí.

Klíčové aktivity realizace projektu pozitivně ovlivní tyto skupiny žáků - budou lépe připraveny na budoucí vzdělávací proces a budoucí nástup do zaměstnání. Projekt zvýší šance znevýhodněným žákům na rovnoměrný start do další životní etapy (edukace a následně zaměstnání) oproti svým "zdravým" vrstevníkům.

Cílová skupina - žáci. Tato cílová skupina se zapojí do projektu v rámci pilotního ověřovacího běhu vytvořeného modulárního vzdělávacího programu. Největším přínosem a zároveň motivací dané cílové skupiny je zvýšení znalostí a dovedností v technických oblastech environmentálních kompetencí, informatiky a dalšího rozvoje osobnosti, které jim dopomohou zajistit stejné možnosti dalšího uplatnění v dalším studiu a pracovním životě jako jejich zdravých vrstevníkům.

Pedagogičtí pracovníci v rámci kurzů v oblasti speciální pedagogiky a informatiky získají nové poznatky a dovednosti, které budou moci plně uplatnit při zkvalitnění výuky žáků s poruchami učení a vytvořit jim tak lepší vzdělávací podmínky. Kurzy budou prioritně nastaveny pro vzdělávání pedagogů, kteří následně reedukaci implementují na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurzy budou realizovány v rámci klíčových aktivit projektu:

 • Školení pedagogů v návaznosti na klíčovou aktivitu
 • Tvorba vzdělávacího modulu a klíčovou aktivitu č. 3 - Volnočasové aktivity žáků.

Dimenze inovativnosti v projektu je zastoupena v těchto základních rovinách:

 • První rovinou je obohacení výukových programů o kolektivní řešení konkrétních problémů formou případových studií, které dopomohou rozvíjet na jedné straně týmovou spolupráci, na straně druhé přispějí k rozvoji tvořivosti, iniciativy, samostatnosti a odpovědnosti každého žáka. V konečném důsledku tento kok povede k eliminaci bariéry handikepu těchto žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledky případových studií pak budou za pomoci počítačové techniky nebo jiných vhodným způsobem zpracovány do takové podoby, aby je řešitelé mohli prezentovat pracovníkům škol a školských zařízení, čímž si budou rozvíjet své komunikační a prezenční dovednosti, které získali na seminářích, které budou začleněny v rámci nových modulů do inovovaného vzdělávacího programu.
 • V průběhu realizace vzdělávacího programu budou použity inovativní vzdělávací metody a formy komunikace a vyhledávání informací (využití výpočetní techniky při zadávání, zpracování a řešení případových studií a při prezentaci dosažených výsledků). Zároveň bude kladen důraz na využití internetu a intranetu při samostudiu.

Přidanou hodnotu spatřujeme:

 • v zajištění větší adaptability a flexibility žáků při jejich začleňování do dalšího vzdělávacího a pracovního procesu-eliminace bariéry diskriminace pro rovný přístup všech jedinců ke vzdělávání,
 • v provázání teoretických a praktických znalostí v reakci na požadavky trhu práce, včetně rozvoje kreativity, iniciativy, větší samostatnosti a odpovědnosti, a tím k přizpůsobení vzdělávání podle současných potřeb - větší konkurenceschopnost i pro tyto žáky se speciálními potřebami na trhu práce,
 • v navazování a prohlubování spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi a organizacemi zaměstnavatelů na zkvalitňování vzdělání na škole - spolupráce institucí v oblasti neformálního vzdělávání.

Bližší informace o aktuálně probíhajících modulech pro jakéhokoliv zájemce z řady cílové skupiny je možno získat na pohodovaskola.webnode.cz