Výběr akcí v rámci projektu

Administrace a zapojení pracovišť Fakulty strojní k projektu II.

5. 6. 2014

Konference - Základní operace a sestavy v programu SAP, Moduly „Docházka“, „Cestovní příkazy“, Oběh dokladů v rámci fakulty - smlouvy, DPP/DPČ, faktury, provozní zálohy. Administrativa projektů OPVK - MZ a její přílohy, publicita projektu, udržitelnost projektu, představení projektů OPVK řešených na Fakultě strojní.

Seminář prezentace studentských prací z oblasti obrábění a metrologie

5. 6. 2014

V rámci semináře bylo umožněno studentům Katedry obrábění a montáže, aby si zkusili prezentaci své semestrální práce a to před odbornou komisí, jejíž součástí byli jak akademičtí pracovníci katedry, ale pozvání přijali i odborníci z praxe. Studenti měli tedy možnost vyzkoušet si své odborné znalosti a také svou schopnost obhájit práci a naučit se v časově omezené době říci nejdůležitější části tak, aby byla problematika pochopitelná a dané téma vyčerpané.

International Carpathian Control Conference (ICCC 2014)

28. - 30. 5. 2014

The aim of the conference is to support exchange of information and experience in the field of automation in engineering and production, in research, applications and education. The conference will enable to present the most recent advances in complex mechanization, robotics, control of production and technological processes, including quality control systems oriented to environment, means of support, and information technologies.

Sluneční erupce a projekt ALMA v chilské poušti Atacama

15. 5. 2014

Přednáška doc. RNDr. Mariana Karlického, DrSc. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, vedoucího českého centra projektu ALMA.

XXXVIII. ročník mezinárodní SEMINÁŘ ASŘ 2014

25. 4. 2014

Seminář je určen uživatelům měřicích, diagnostických a řídicích systémů, technikům a technologům automatizovaných systémů řízení, pracovníkům technického rozvoje a projekce se zaměřením na měření a regulaci, automatizaci, řídicí a informační systémy, učitelům a doktorandům z oblasti automatizace, řízení a aplikované informatiky.

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2014 Ostrava

24. 4. 2014

Soutěž byla rozčleněna do šesti sekcí. V každé sekci zasedala odborná komise z řad univerzitních profesorů, docentů a partnerů z průmyslových firem.

Palivové články a hledání nových levnějších katalyzátorů

23. 4. 2014

Přednáška o palivových článcích a hledání nových levnějších katalyzátorů. Jedním z efektivních nosičů a akumulátorů energie může být vodík, jehož chemickou energii lze transformovat přímo na energii elektrickou s využitím tzv. palivového článku. Základním oxidačním činidlem může být kyslík obsažený ve vzduchu a odpadním produktem takového vodíkového článku je voda. V současné době je za jediný vhodný katalytický materiál považována platina, a to je pro sériovou výrobu problém s ohledem na její cenu.

Vývoj mobilních aplikací trochu jinak

17. 4. 2014

Přednáškový seminář věnovaný moderním vývojovým prostředkům a aktuálním tématům pro oblast vývoje aplikací.

Strojírenství Ostrava 2014

17. 4. 2014

Konference byla věnována tématu: „Možného růstu strojírenství“, podmínkám které je potřeba vytvořit pro rozvoj tohoto tradičního průmyslu, který sebou také přináší odvětví nová, možná řešení problémů průmyslu ČR. Mezi vystupujícími byli především manažeři významých strojírenskývh firem ČR, jejich vystoupení byla doplněna vystupujícími z bankovního sektoru. Nedílnou součástí konference bylo také vystoupení rektora VŠB-TU Ostrava, jelikož provázání pedagogů, technicky vzdělávaných studentů se zástupci průmyslu je nezbytné pro rozvoj odvětví samotného.

Možnosti dokonalejší přeměny energie

15. 4. 2014

Hlavním tématem semináře budou možnosti zvyšování účinnosti parních turbín velkého výkonu. Na řešení optimalizace transsonického proudění v turbínových stupních dlouhodobě spolupracuje AV ČR s podnikem Doosan Škoda Power.

Škoda Auto Uni Day 2014

8. 4. 2014

Přednášky odborníků ŠKODA Auto a.s., stacionární ukázky modelů-motorů; nové modely aut ŠKODA; prostor Nové auly NA1 a přilehlý prostor Nové auly VŠB-TU Ostrava-Poruba.

Večer s automatizací

5. 3. 2014

Vystoupení absolventů, uplatnění v praxi. Představení reálných aplikací, diplomových prací a možnosti uplatnění.

Školení na práci se souřadnicovým měřicím strojem Wenzel

10. - 11. 2. 2014

Na školení se seznámíte s pokročilým programováním, off-line programováním a zpracováním CAD modelu na CMM. Cílem projektu je zvýšení praktických a odborných znalostí a dovedností studenů a ostatních účastníků školení. Školení bude vedeno odborným lektorem z firmy BRT servis.

ASP.NET MVC

11. 2. 2014

Seminář věnovaný moderním vývojovým prostředkům a aktuálním tématům pro oblast vývoje aplikací, tentokrát vývoji v technologii ASP.NET MVC. Přednášet budou zkušení odborníci a programátoři ze společnosti Microsoft.

Den otevřených dveří Fakulty strojní 2014

31. 1. 2014

Prezentace studijních oborů Fakulty strojní, partnerských firem a studentských organizací na stáncích.

Konference Sympozium GIS Ostrava 2014

27. - 29. 1. 2014

Konference nazvaná Geoinformatika v pohybu nabídla vedle tradičních témat také řadu příspěvků zaměřených na aktuální výzvy a problémy v dopravní problematice s vazbou na geoinformační technologie, prostorové modelování a simulace. Toto zaměření úzce korelovalo s hlavním tématem anglické konference s názvem Geoinformatics for Intelligent Transportation. Hlavním cílem této více vědecky zaměřené konference bylo prezentovat a diskutovat o nových metodách, událostech a výzvách geoinformatiky pro inteligentnější, efektivnější a úspornější dopravu.

AutoCAD

19. 12. 2013

Novinky v programování AutoCADu prezentoval poskytovatel služby, Ing. O. Učeň, Ph.D.

Setkání ředitelů SŠ s vedením Fakulty strojní

10. 12. 2013

Seminář byl uskutečněn za účelem upevnění vazeb a spolupráce mezi VŠB – TU Ostrava, středními školami v regionu a spolupráce obou partnerů s praxí. Představena byla jednak činnost Fakulty strojní, zejména pak v oblasti projektů – prezentován byl také projekt Practice Point, s jehož pomocí zvyšuje fakulta kompetence v praktické oblasti nejen akademických pracovníků a pedagogů, ale také studentů (stáže, exkurze v podnicích).

Nové trendy v automobilovém průmyslu

10. 12. 2013

Seminář je věnován novinkám v automobilovém průmyslu a dalším otázkám souvisejících s dopravou. Přednáší odborníci z Škoda Auto a.s.

Těžba břidlicového plynu a ropy s použitím hydraulického štěpení

2. 12. 2013

Přednáška Mgr. Lea Eisnera, Ph.D. z Ústavu Struktury a Mechaniky Hornin Akademie věd ČR a ředitele společnosti Seismik s. r. o., která řadu let spolupracuje s těžařskými firmami v USA.

Situace jazykových ne/kompetencí studentů v odborné praxi I

2. 12. 2013

Seminář byl pořádán za účelem zjištění klíčových problémů v oblasti jazykových kompetencí studentů při jejich přechodu do odborné praxe.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

28. 11. 2013

Seminář byl zaměřen na obrábění s nástroji s definovanou řeznou geometrií, tedy obrábění těžkoobrobitelných materiálů konvenčními technologiemi, jako jsou soustružení, frézování a vrtání.

SCHUNK – prostředky pro automatizaci a robotizaci

6. 11. 2013

Seminář věnovaný automatizaci a robotizaci s příklady aplikací.

Moderní trendy v plánování a řízení dopravních a logistických systémů

6. 11. 2013

V průběhu semináře vystoupí zástupci firem Siemens, AWT, UDIMO, Ředitelství silnic a dálnic, Schaefer a Eltodo.

Jak se zrodí strojvedoucí

29. 10. 2013

Seminář je věnován novinkám v oblasti dopravní techniky a technologie v mezinárodním železničním provoze.

Buďte první u Windows 8.1

18. 10. 2013

18. října bude vypuštěna verze operačního systému Widnows 8.1. Přímo tento den Vás zveme na na další přednáškový seminář věnovaný právě vývoji v této verzi operačního systému a také souvisejícím moderním vývojovým nástrojům společnosti Microsoft.

Exkurze Škoda auto

17. 10. 2013

Škoda patří k jedné z nejstarších automobilových značek na světe. Využijte příležitost podívat se do výrobních provozoven závodu Škoda Auto a navštivte s námi jedinečné muzeum „Škodovky“.

Harmonické převodovky

16. 10. 2013

Seminář věnovaný harmonickým převodovkám, který povede Ing. Vladimír Trhoň z firmy Harmonic Drive AG.

Umět jen programovat nestačí

17. 9. 2013

Seminář věnovaný moderním vývojovým prostředkům a aktuálním tématům pro oblast vývoje aplikací. Přednášet budou zkušení odborníci, programátoři, vývojáři a specialisté, kteří se těmto oblastem věnují.

Magnetická metoda prášková

12. 9. 2013

Pozvání přijal odborník na danou tématiku z praxe, pan Ing. Josef Neugebauer ze společnosti PTS, s.r.o. Hlavním tématem byla prášková metoda (magnetická) a její využití při nedestruktivní diagnostice dopravních prostředků.

MS Projekt

30. 8. 2013

V úvodu semináře proběhlo obecné seznámení se software MS Projekt firmy Microsoft a jeho využití v managementu řízení. Po seznámení se s využitím a možnostmi software následovaly praktické ukázky některých projektů. V dalších částech semináře měli možnost účastníci založit si vlastní projekt s časovou osou a úkoly které mohly definovat pro konkrétní pracovníky. Na závěr semináře bylo možné zkonzultovat problematiku vlastních projektů ve všeobecné diskuzi s lektorkou.

Měření hluku

26. 8. 2013

Seminář byl věnovaný problematice měření hluku na pracovišti. Jako aktivní přednášející vystoupil odborník na měření hluku a vibrací z TU Liberec Ing. Jan Novák.

Digital Prototyping

11. 7. 2013

Seminář byl věnovaný problematice. Jako aktivní přednášející vystoupil odborník na programování v tomto oboru, Ing. Tomáš Neumann.

The Art and Science of Negotiation

9. - 10. 7. 2013

Seminář, jež se konal ve dnech 9. – 10. července 2013, byl zaměřený na problematiku využívání anglického jazyka v praxi, zejména pak na anglickou konverzaci. Přednášeli oproti plánu 2 lektoři – T. Schenk a R. Schenk Křenková. Tohoto dvoudenního semináře se zúčastnili zejména studenti doktorských studijních programů na Fakultě strojní, za účelem zvýšit svou kvalifikaci a otestovat své znalosti cizího jazyka v praxi, navíc s rodilým mluvčím.

Spolupráce ve výzkumné oblasti hydrauliky a energetických zařízení

18. 6. 2013

Seminář věnovaný problematice výzkumné oblasti hydrauliky, pneumatiky a energetických zařízení.

Seminář prezentace studentských prací z oblasti obrábění a metrologie

7. 6. 2013

Na semináři, jež se konal dne 7. června 2013 se posluchači seznámili s prací studentů a to ze sekce obrábění a metrologie. Práce byly prezentovány studenty Katedry obrábění a montáže. Cílem projektu je zvýšení praktických a odborných znalostí a dovedností studenů prezentováním jejich prací a následnou konzultací a obhajobou. Seminář byl veden odbornými lektory, kteří vedli jednotlivé sekce a řídili odbornou rozpravu.

Javascript Frameworks Conference 2013 Ostrava

30. 5. 2013

Seminář věnovaný problematice moderních vývojových technik, jazyků, skriptů, frameworků a knihoven založených na javascriptu.

Administrace a zapojení pracovišť FS k projektu

22. - 23. 5. 2013

Seminář byl věnován problematice administrace a zapojení jednotlivých pracovišť (kateder a institutů do projektu Practice POINT) Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava. Součástí programu bylo představení projektu a možností zapojení, využití ekonomického programu k finanční části projektu, personální agenda a problémy s ní spojené, novinky v legislativě a směrnicích VŠB – TU Ostrava, jež bezprostředně ovlivňují chod projektu na Fakultě strojní.

Exkurze Vodní elektrárna Dlouhé stráně

15. 5. 2013

Už jste navštívili nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku?

Počítačová podpora progresivních frézovacích strategií

9. 5. 2013

Seminář o moderních postupech v programování dvouosých frézovacích strategií ve vybraných CAM aplikacích.

Exkurze Siemens

30. 4. 2013

Prohlédněte si výrobu parních turbín pro elektrárny v moderně řízeném provozu.

Informační systémy v dopravě a spedici

18. 4. 2013

Seminář byl věnován tématu využití informačních systémů v dopravě a spedici, konkrétní zaměření bylo na oblast Železniční nákladní doprava.

Perspektivy jaderné energetiky v České republice a ve světě

16. 4. 2013

RNDr. Miroslav Kawalec seznámí účastníky semináře s vývojem jaderné energetiky.

Windows Phone 8 – vývoj aplikací

11. 4. 2013

Rozdíl mezi Windows Phone 7.x a Windows Phone 8. Základní postupy: navigace, orientace obrazovky, různá rozlišení. Životní cyklus aplikace, úlohy na pozadí. Dlaždice a uzamykací obrazovka, zdroje telefonu, NFC a Bluetooth. Mapy. Sdílení kódu mezi Windows 8 a Windows Phone 8.

Inteligentní sítě jako odpověď na trendy současné energetiky

4. 4. 2013

Seminář byl věnován tématu energetiky. Obsahem přednášky byly zejména požadavky, které jsou v dnešní době kladeny na současnou energetiku a na trendy jejího vývoje. V rámci diskuze byla řešena témata problematiky tvorby energetické koncepce a jejího uplatnění na příkladu ČR a význam inteligentních sítí v kontextu očekávaného vývoje energetiky.

Rozšíření alternativních zdrojů energie a vliv novely zákona na POZE na subjekty na trhu

27. 3. 2013

Seminář byl věnován tématice podporovaných zdrojů energie (POZE) v České republice, nosnými tématy byly distribuční soustavy a vliv obnovitelných zdrojů energie (OZE) na cenu elektřiny.

Jakým směrem kráčíš evropská a česká energetiko?

22. 3. 2013

Hlavním přednášejícím byl Tomáš Hüner, předseda dozorčích rad OTE, a. s. a ČEPS, a. s. V rámci semináře krátce vystoupil také Roman Portužák (manažer pro aplikační sféru Centra ENET) a zástupci odborného vzdělávání v oblasti energetiky Fakulty strojní Pavel Kolat a Fakulty elektrotechniky a informatiky Stanislav Mišák.

Řízení přenosové soupravy v podmínkách evropského trhu

19. 3. 2013

Seminář věnovaný přenosovým soustavám, kdy a z jakého důvodu vznikla. Byla popsána úloha přenosové soustavy do roku 1996. Ludmila Petráňová, poradce společnosti Ernst&Young, "dříve řediteka ČEPS" přednesla přednášku na téma: Proč a kdy vznikla přenosová soustava.Úloha PS do roku 1996.Vliv evropské legislativy na přenosové soustavy.Vliv trhu a OZE na provoz české přenosové soustavy.

Konference projektu II. – dosavadní průběh projektu

14. 3. 2013

Program konference byl rozdělen do 2 částí – 1. část pro akademickou obec VŠB – TU Ostrava a 2. část pro zástupce společností, zejména z Moravskoslezského kraje. V rámci prezentací byly představeny opět cíle projektu - vybudování a prohloubení vazeb mezi subjekty komerčního i nekomerčního charakteru a VŠB-TU Ostrava na základě spolupráce akademiků a studentů na jedné straně a odborných pracovníků partnerských subjektů na straně druhé prostřednictvím stáží, exkurzí, odborných přednášek a jiných společných aktivit.

Centrum bezpečné jízdy

13. 3. 2013

Zahájení. Informace z Národního strojírenského klastru, o.s. Společný nákup elektrické energie (zkušenosti, možnosti). Představení společnosti Centrum Bezpečné Jízdy - LIBROS OSTRAVA, spol. s r.o. Bezpečnost řízení služebních vozidel. Krizové řízení vozidla ve smyku. Představení vozidel s plynovým pohonem – VÍTKOVICE Doprava, a.s.

Novinky v dopravní technice

6. 3. 2013

Seminář byl věnován problematice dopravní techniky a dalším tématům, související s dopravou, včetně přednášky na atraktivní téma řízení závodního automobilu. Součástí programu byla rovněž expozice několika součástí lokomotiv.

Moderní elektrické pohony MAXON motor

27. 2. 2013

Seminář byl věnován přednáškám na téma návrhu, konstrukce a využití motorů MAXON. Součástí přednášek byly praktické demonstrace a diskuze s odborníkem, panem Ing. Jiřím Rýznarem. Součástí prezentace byly také materiály (katalogy, vytisknutá verze přednášky), jež dostali všichni účastníci k možným vlastním poznámkám a dalšímu využití/studiu.

Dodavatelské řetězce a nákupní aliance

27. 2. 2013

Seminář se uskutečnil v prostorách společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. v Benešově. Krátce byla představena činnost společnosti, prezentována činnost partnera projektu – Národního strojírenského klastru. Dále byly představeny informace o společných záměrech obou stran (např. informace o návštěvě staveb AP 1000 v Číně, z konference „Civil Nuclear Energy Showcase v Londýně“ apod.).

Windows Phone 8 - vývoj aplikací

20. 2. 2013

Seminář byl věnován přednáškám o vývoji a programování Windows 8. Součástí programu byly základní informace o vývoji, omezeních a samotném programování aplikací. Přednášející posluchačům v prezentaci demonstroval praktické ukázky obsahující jednotlivé kroky při programování Windows 8. Celá přednáška byla prezentována odborníkem z vývojového oddělení společnosti Microsoft, Ing. Š. Bechynským.

Moderní metody vývoje výrobků ve strojírenské praxi

6. 2. 2013

Posluchači byli na konkrétních příkladech seznámeni s moderními postupy vývoje výrobků od fáze koncepčního designu přes detailní konstrukci, analýzy a simulace až po digitální výrobu. Své prezentace představili například zástupci společností AV Engineering, Borcard cz, s.r.o., Zetor tractors, a.s. Paul Wurth, a.s. a Primus CE, dále pak zástupci VŠB – TU Ostrava, Fakulty strojní, z řad pedagogů i studentů. Součástí programu byla soutěž studentů prezentujících výsledky svých prací.

Den otevřených dveří Fakulty strojní

1. 2. 2013

Studium na Fakultě strojní. Představení partnerských firem. Úspěchy našich studentů a absolventů.

Využití laserového 3D skeneru v antikolizních systémech vícevrtulových platforem

17. 12. 2012

Seminář byl věnován tématice využití 3D digitalizace objektu. Součástí programu byla také praktická ukázka 3D digitalizací v praxi, přednášející seznámili účastníky také s aplikací vícevrtulových platforem (z průmyslové praxe). Seminář byl ukončen neformální částí podvečera, jež byla spojena s diskuzí na zájmová témata ze všech přednášek.

.NET Micro Framework

6. 12. 2012

Přednáškový seminář věnovaný problematice Open Source hardwarové a softwarové platformy .NET Gadgeteer pro snadné vytváření různých zařízení a aplikací, které využívají k ovládání .NET Micro Framework. Součástí prezentace jsou praktické ukázky zapojení a možnosti vývoje v .NET Gadgeteer.

Hlubinný důl ČSM

6. 12. 2012

V rámci exkurze do hlubinného dolu byla provedena prohlídka pásové a železniční dopravy, hlubinné zásobníky, dopravní systémy uhlí a dobývací komplexy v porubu.

ČD Cargo, OKV Břeclav

4. 12. 2012

Praktické cvičení bylo zaměřeno na poznání hnacích kolejových vozidel střídavého napájecího systému a realizaci měření na těchto vozidlech.

Informační systémy v dopravě a spedici

28. 11. 2012

Seminář byl zaměřen na tématiku silniční nákladní dopravy a spedici, doplněnou o praktické příklady z praxe – z činnosti společnosti CID International, a.s. Společnost se mimo jiné zaměřuje na zapojování absolventů VŠ do praxe. V prezentaci přednášejícího byly zařazeny vlastní materiály společnosti, včetně fotodokumentace. Přednášející se krátce zmínil také o nedílné součásti dopravy a spedice - skladování.

Programování procesorů STM32

22. 11. 2012

Praktický seminář věnovaný platformě STM32 určený pro vývoj široké škály různých zařízení a aplikací, se kterými se dnes v moderním světě můžeme setkat na každém kroku. Součástí prezentace byly praktické ukázky zapojení, konfigurace a možnosti vývoje na platformě STM32.

Mobis Nošovice

22. 11. 2012

Exkurze ve společnosti Mobis Nošovice, jako závodu kompletujícího řídicí a hnací konstrukční prvky automobilů Hyundai, byla započata po bezpečnostním školení. Cílem exkurze byly především dopravní a manipulační zařízení a prostředky.

AWT Paskov a Zárubek

15. 11. 2012

Exkurze studentů po provozech společností AWT Paskov a Zárubek

Těžba plynu z břidlicových hornin

25. 10. 2012

Přednáškový seminář věnovaný problematice těžby plynu z břidlicových hornin, na kterém vystoupí Radislav D. Vidic, Ph.D., University of Pittsburgh a Terry Engelder, Professor of Geosciences, The Pennsylvania State University.

Elektrárna Třebovice

25. 10. 2012

Exkurze v elektrárně Třebovice započala na železniční vlečce firmy AWT, kde bylo shlédnuto vyskladňování železničních vozů do hlubinných a příkopových zásobníků. Dále byla předvedena venkovní drapáková a bagrová skládka, pásové mosty, napínání pásových dopravníků. Z procesních celků se jednalo o vzorkovací systémy, třídicí linky a drcení uhlí. Z koncových částí energetických procesů bylo předvedeno struskové a popílkové hospodářství.

Koksovna Svoboda

4. 10. 2012

Exkurze byla vedena přes chemické technologie (technologie kyseliny sírové a ledku), dále dopravní technologie – železniční vlečka, hlubinné zásobníky – jejich plnění a vyprazdňování, pásová doprava, včetně přesypů a reverzních pásových dopravníků), procesní technologie – procesy mletí a třídění uhlí a koksu a samotná výroba koksu v koksárenských bateriích – pěchování uhelného hranolu, vsázka, vlastní proces výroby koksu, vytlačování, chlazení žhavého koksu.

Zahajovací konference

19. 10. 2012

Zahajovací konference k projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0162 „Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání“ byla uspořádána za účelem představení projektu akademické obci v rámci VŠB TU Ostrava a také veřejnosti.