Cíl projektu

Cílem projektu Practice Point je vybudovat a prohloubit vazby mezi subjekty komerčního i nekomerčního charakteru a VŠB-TU Ostrava na základě spolupráce akademiků a studentů na jedné straně a odborných pracovníků partnerských subjektů na straně druhé prostřednictvím stáží, exkurzí, odborných přednášek a jiných společných aktivit.

loga

Čeho chceme dosáhnout

 • Úzkých pracovních vztahů trvalého charakteru na úrovni jednotlivých pracovníků opřené o praktické zkušenosti.
 • Zakázkového výzkumu a vývoje na pracovištích fakulty financovaný ze soukromých zdrojů.
 • Společné tvorby a realizace projektů spolufinancovaných ze soukromých a veřejných zdrojů.
 • Úzké spolupráce se špičkovými výzkumnými pracovišti v ČR a ES.
 • Nových patentů, technologií a produktů společně vyvinutých s partnerskými subjekty a uplatněných na trhu generující zisk všem subjektům.
 • Přizpůsobování výuky podle potřeby průmyslových partnerů opřenou o zkušenosti akademických pracovníků v rámci spolupráce.
 • Cíleně připravených absolventů s praktickou zkušeností u budoucího zaměstnavatele. Víte koho nabíráte, absolvent ví kde a jak bude pracovat.
 • Hlubšího propojení témat závěrečných prací s potřebami průmyslu a obchodu.

Jak toho chceme dosáhnout

 • Pracovní stáže akademických pracovníků u partnerských subjektů zaměřených na vývoj a výzkum, výrobu, služby a jiné komerční i nekomerční činnosti s cílem nastartovat synergickou a trvalou spolupráci v oblasti vývoje a výzkumu nových produktů, technologií a služeb uplatnitelných v komerčním sektoru.
 • Pracovně-studijní stáže studentů vyšších ročníků doktorského a magisterského studia.
 • Exkurze studentů a akademických pracovníků u významných průmyslových partnerů a celosvětových lídrů v inovacích a technologiích v oblasti spojené se strojírenstvím.
 • Odborné přednáškové semináře a konference se světově významnými kapacitami a zkušenými odborníky z praxe.
 • Vzdělávací aktivity určené pro akademické pracovníky.

Klíčové aktivity projektu

 • Kooperace mezi subjekty formou stáží, praxí a exkurzí studentů a akademických pracovníků technického zaměření.
 • Podpora vzdělávacích a školicích aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou rozvoje vazeb a kompetencí na poli konferencí a seminářů.
 • Podpora vzdělávacích a školicích aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem na bází rozvoje soft skills a jazykových kompetencí.