CZ.1.07/2.4.00/31.0170

Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství - OTOM

 

ŽADATEL:

PARTNEŘI:

   

 

 
Základní údaje:
Název projektu: Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0170
Žadatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Realizátor: Katedra obrábění a montáže, 346
Katedra mechanické technologie, 345
Partneři: Česká společnost pro povrchové úpravy, o.s.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Národní strojírenský klastr, o.s.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady projektu: 28.994.592,00 Kč
Termín realizace: 1.8.2012 - 31.7.2014
Délka projektu: 24 měsíců
   
Anotace:  

Strojírenství se řadí k významnému odvětví průmyslu v České republice. Vzhledem k rozvoji této oblasti na celosvětové úrovni je nutné promptně reagovat na nové poznatky a snažit se je zavádět do výrobních procesů a vzdělávání.
V rámci projektu dojde k vytvoření těchto hlavních modulů:
1. Ochrana materiálu proti korozi
2. Tváření materiálu
3. Obrábění materiálu
4. Management průmyslu
Aktivity plánované v projektu: exkurze, praxe, konference, odborné diskuzní fóra, zahraniční stáže a zahraniční jazykové kurzy.

Cíle projektu:  

 Hlavním cílem projektu je navázání partnerství a dlouhodobé spolupráce mezi institucí terciárního vzdělávání, vědecko-výzkumnými instituty, veřejným a soukromým sektorem. Toto partnerství by mělo řešit současnou problematiku v oblasti strojírenství. Převážně se jedná o odvětví strojírenství zaměřující se na zpracování materiálu tvářením a obráběním, protikorozní ochranu materiálu a samotným řízením výroby tzv. průmyslovým managementem.
V rámci spolupráce subjektu terciárního vzdělávání a partnery projektu bude probíhat soustavná konzultační činnost, odborná diskusní fóra, konference a workshopy. Výsledky spolupráce povedou nejen k vytvoření sborníků zaměřených na témata jednotlivých pořádaných akcí, ale budou směřovat k možným dalším společným projektům mezi žadatelem a partnery.
Hlavní cíle projektu:
1. Pořádání odborných diskusních fór, konferencí a workshopů přičemž výstupem z těchto akcí budou sborníky zaměřené na současná témata týkající se výzkumné činnosti a praxe.
2. Zajištění praxí a exkurzí pro studenty terciárního vzdělávání ve výrobních podnicích.
3. Uspořádání zahraničních stáží pro studenty terciárního vzdělávání, doktorandy a akademické pracovníky na významných univerzitách v Polsku, na Slovensku, v Rusku, apod.
4. Uspořádání jazykové kurzy pro studenty terciárního vzdělávání a doktorandy pro jejich zvýšení jazykových dovedností v technické angličtině, němčině a ruštině.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinu budou tvořit především studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia oborů Strojírenská technologie a Průmyslové inženýrství. Zároveň se bude jednat i o studenty doktorského studijného programu a akademické pracovníky VŠB-TU Ostrava.
V rámci pořádání odborných diskusních fór, konferencí a workshopů získají účastníci těchto odborných akcí nové poznatky v řešení současné problematiky v oborech tváření, obrábění, protikorozní ochrany a průmyslového managementu. Studenti terciárního vzdělávání a doktorandi budou aplikovat své teoretické znalosti z výuky přímo ve výrobních podnicích v rámci svých bakalářských, diplomových a disertačních pracích, formou pořádaných exkurzí zaměřených na problematiku řešenou jednotlivými moduly.
Akademičtí pracovníci rozšíří své odborné znalosti a dovednosti v rámci své kvalifikace a naváží bližší kontakt s vědecko-výzkumnými a odbornými pracovníky z praxe zabývajícími se danou problematikou. Navázání nových kontaktů v budoucnu povede k většímu provázání mezi institucí terciárního vzdělávání, vědecko-výzkumnými institucemi, veřejným a soukromým sektorem. Výsledná spolupráce může vést k podání národních a mezinárodních projektů na základě kooperace s jednotlivými zapojenými institucemi a subjekty.
Doktorandi rozšíří své teoretické a praktické znalosti z hlediska jejich přímého zapojení do vědecko-výzkumné činnosti na základě absolvování zahraničních stáží pořádaných tímto projektem na významných univerzitách a podnicích v souvislostí s oborem jejich studia. Tímto se zvýší jejich konkurenceschopnost nejen ve vědeckovýzkumné oblasti.