Aktivity

Číslo aktivity 01

Inovace studijních materiálů 

Obsahem této aktivity je úprava a rozšíření výukových materiálů jednotlivými garanty tak, aby mohly vzniknout elektronické materiály s kvalitními obrázky, animacemi, videoklipy a mluveným slovem. Úprava a rozšíření výukových materiálů bude následovat po školení pro garanty a ostatní pedagogy na téma jak inovovat výukové materiály do multimediální výsledné podoby (aktivita 4).

Garanti se svými týmy zpracují výukové textové materiály do podoby obecných znalostí pro přednášky a konkrétní náplně jednotlivých cvičení. Navrhnou obrázky, animace a videa a určí, které pasáže textu budou převedeny do zvukové podoby. Vytvoří scénáře pro motivační videoklipy, případně úvod k jednotlivým přednáškám, který se zpracuje jako videoklip.

V této fázi přípravy se vytvoří výukové textové materiály, obrázky, animace a videa v různých formátech a kvalitě. Finální podoba výukových materiálů se vytvoří v aktivitě 2.

Na inovaci studijních materiálů se budou podílet všichni garanti předmětů podílející se na výuce v bakalářském studiu a vybraní pedagogičtí pracovníci a doktorandi. Některé nové formy výuky si budou garanti průběžně ověřovat na vybraných studentech.

Časový harmonogram:

Po obdržení grantu se nejprve osloví všichni garanti a budou seznámeni časovým harmonogramem řešení. Ten obsahuje školení, vlastní inovaci studijních materiálů, kontrolu vytvořené finální úpravy a zapracování do e-learningových kurzů a vlastní ověření ve výuce a hodnocení. Kvalitu vytvořených inovovaných studijních materiálů bude posuzovat komise odborníků jmenovaná děkanem.
S garanty předmětů bude natočeno úvodní, motivační video k předmětu a případně další krátká videa k vybraným přednáškám. Zpracování videonahrávek provedou vyškolení specialisté.

Výstupy klíčové aktivity:

 • Obsahová inovace studijních materiálů 45-ti předmětu bakalářského studia a 15 klíčových předmětů magisterského studia do multimediální podoby.
 • Každý partner provede inovaci 12-ti předmětů podle zpracované metodiky.
 • Celkový počet inovovaných předmětů za celý projekt je 84 předmětů.
 • U bakalářského studia budou inovovány všechny technické předměty prvního a druhého ročníku, budou inovovány přednášky i cvičení. Cvičení budou obsahovat testovací otázky. U předmětů dalších ročníků bakalářského a magisterského studia,  bude důraz kladen na obsahovou inovaci především cvičení z důvodu vytvoření e-learningových kurzů.
 • Takto obsahově inovované studijní materiály po finální úpravě v aktivitách 2 a 3 bude využívat více jak 1400 studentů bakalářského studia obou forem (prezenční a kombinovaná forma studia) a okolo 300 studentů magisterského studia (obou forem studia) a u partnerů asi 300 studentů.

Číslo aktivity 02

Zpracování a transformace výukových materiálů do multimediální podoby

Vyškolení IT specialisté (na editaci textu, vytváření obrázků, animací, videí a převod textů do mluveného slova) převezmou připravené studijní materiály od jednotlivých garantů a provedou finální zpracování výukových materiálů do jednotné formy.
Specialisté budou vybráni z řad mladých pedagogů, doktorandů a nadaných studentů. Ti mají mentálně blíže ke studentům bakalářského studia a při zpracování výukových materiálů se tato výhoda projeví. Výsledné zpracování prověří na obsahovou správnost garanti předmětů.

Tímto přístupem se zefektivní a sjednotí vzhled všech výukových materiálů. Pro posílení hrdosti ke studiu na vysoké škole budou všechny studijní materiály obsahovat logo fakulty a krátkou motivační formuli o příslušnosti k fakultě a vysoké škole. Jednotný vzhled výukových materiálů usnadní studentům studium a umožní si více uvědomit příslušnost k fakultě, což také posílí motivaci ke studiu. Ukončení inovace studijních materiálů bude voleno tak, aby mohlo proběhnout ověření účinnosti inovovaných materiálů a jejich vyhodnocení. 

Výstupy klíčové aktivity:

 • Finální úprava studijních materiálů 45-ti předmětů bakalářského studia a 15 klíčových předmětů magisterského studia do elektronické podoby.
 • Partneři budou inovovat 24 předmětů.
 • Studijní materiály budou vytvořeny v jednotném prostředí, provázány s animacemi a videoklipy.
 • Zpracování bude po týdenních modulech.
 • Celkem se bude jednat o inovaci 84-ti předmětů.
 • Organizace zajišťující klíčovou aktivitu.

Číslo aktivity 03

Převedení výukových materiálů do E-learningových kurzů a na Internet

Výuka probíhá v jednotlivých týdnech. Proto je vhodné a prospěšné inovované materiály zpracovat do jednotlivých týdnů a vystavit je ke studiu na internetu ve formě e-learningového kurzu. A tato činnost je náplní této aktivity. Vytvořit pro každý předmět kurz, z inovovaných materiálů vybrat náplň pro jednotlivé týdny a zapracovat do kurzu. To znamená vložit do jednotlivých týdnů inovované studijní materiály, vložit animace, videa, testy případně další informace podle představy garanta předmětu.  Vytvořené kurzy usnadní studentům studium, povedou je k pravidelnosti ve studiu a tím přispějí k nižší propadovosti a odchodu ze studia. Pedagogové budou zároveň mít detailní informace o každodenních aktivitách studentů. E-learningový systém eviduje všechny přístupy na kurz, výběr studijních materiálů, zkoušení testů atd.

Další činností v této aktivitě bude vytvoření kurzů pro školení pro garanty předmětů, specialistů na úpravu a finální zpracování inovovaných studijních materiálů. Školení k aktivitám 1 a 2 budou zdokumentována a vložena do příslušného kurzu. Zároveň v tomto kurzu může probíhat diskuse k dané problematice. Otázky i odpovědi budou účastníkům zpřístupněny. Tím se dosáhne toho, že i ti, kteří se nemohli školení zúčastnit, mohou získat potřebné znalosti. Na otázky bude odpovídat specialista z příslušné aktivity. Díky navržené koncepci, nebude muset odpovídat na stejnou otázku vícekrát. Nezanedbatelnou výhodou bude, že k těmto kurzům se přihlásí také partneři projektu a můžeme si navzájem předávat naše poznatky a zkušenosti.

Poslední činnosti této aktivity bude vytvoření internetového portálu k vystavení všech činností spojených s řešením projektu. Informace o projektu, inovovaných předmětech, významu tohoto projektu pro fakultu, atd.

Výstupy klíčové aktivity:

 • Vytvoření 84-ti e-learningových kurzů pro výuku.
 • Vytvoření dvou kurzů k aktivitám 1 a 2. 
 • Vytvoření Internetového portálu s komplexními informacemi o projektu.
 • Organizace zajišťující klíčovou aktivitu.

Číslo aktivity 04

Vzdělávací a školicí aktivity 

Tato aktivita je klíčová pro chod ostatních aktivit. V rámci této aktivity se budou zajišťovat a organizovat potřebná školení pro garanty předmětů, specialisty na zpracování elektronických výukových materiálů, specialisty na e-learning. Ve spolupráci s psychology a odborníky na pedagogiku proběhne školení pro garanty a ostatní pedagogy na téma jak inovovat výukové materiály do multimediální výsledné podoby. Budou vybíráni školitelé pro jednotlivá školení, zajišťování místností, bude probíhat tvorba školících materiálů. Pracovníci v této aktivitě budou komunikovat s ostatními aktivitami a budou hlídat časový harmonogram, vybírat odborníky na diskusní fóra ke kurzům aktivit 1 a 2.  Ve spolupráci s aktivitou 3 bude vytvořen e-learningový kurz, kde budou všechny podstatné dokumenty. Zároveň bude spuštěno diskusní fórum k dané problematice. Tento přístup zrychlí a zefektivní komunikaci mezi garanty a koordinátory. V této aktivitě se zároveň budou vyhodnocovat výsledky inovace studijních materiálů. V rámci této aktivity se bude dohlížet na celkovou informovanost všech zúčastněných na projektu.

Výstupy klíčové aktivity:

 • Technické a personální zajištění výukových kurzů.
 • Příprava a tvorba školících materiálů.
 • Vyhodnocení diskusních fór z e-learningu a aktivně reagovat na vzniklé problémy.
 • Vyhodnocení účinnosti projektu a dopad na výsledky studia. Organizace zajišťující klíčovou aktivitu.