O projektu

Cílem projektu je rozšířit výukové materiály o nové výukové prostředky  - animace, výuková videa, mluvené slovo. Velký důraz bude kladen na motivační prvky, videonahrávka garanta předmětu, ukázky prospěšnosti studijního předmětu pro společnost, provázanost s praxí. Současní studenti velmi dobře vládnou elektronickými prostředky. Inovované studijní materiály jim umožní využít svých dovedností a navíc rozšířili stávající dovednosti o trvalé studijní návyky.

Všechny inovované předměty budou zpracovány do e-learningových kurzů. Vytvořené videoklipy i výukový text, ve formě mluveného slova, si mohou studenti zkopírovat na své MP3 přehrávače. Cvičení, zpracována po jednotlivých týdnech do e-learningového kurzů, budou obsahovat studijní materiály a kontrolní otázky v multimediální podobě.

Inovace studijní materiálů musí být jednotná, komplexní a musí mít jednotný vzhled a formu. Ve spolupráci s psychology a didaktiky se navrhne konkrétní inovace studijních materiálů a dohodne se možná provázanost jednotlivých předmětů podle zásad Superlearningu. Garanti předmětu na základě navržených změn a členění studijních materiálů provedou jejich úpravy. Vytvoří upravené studijní materiály s doprovodnými obrázky, animacemi, návrhy na mluvený výstup v jakékoli elektronické (či písemné). Vlastní zpracování výukových materiálů do multimediální jednotné podoby provedou IT specialisté. Zapracování elektronických materiálů do  e-learningových kurzů provedou pod vedení garantů také IT specialisté. Tímto přístupem se zajistí jak jednotnost, tak i efektivita.

Nová forma tvorby výukových materiálů usnadní studentům studium, bude je vést k pravidelnosti a ve svém důsledku zvýší počet těch, kteří budou dále studovat. Tím, že budou zpracovány do týdenních modulů, nevystraší studenty svým množstvím a usnadní a motivuje studenta k pravidelnému studiu. Vedení výuky podporou e-learningu usnadní kontrolu (monitoring) nad aktivitou jednotlivých studentů a pedagog včas podchytí problémové student

Zdůvodnění potřebnosti

Studium na strojních fakultách není snadné. Kromě naučení nových pojmů je nutné tyto teoretické znalosti povýšit na dovednosti. Tento fakt a navíc zásadní změna přístup k učení vytváří stres. Ten se násobí množstvím studijních materiálů a jejich různorodým provedením. Během studia studenti ztrácejí (vlivem stresu) motivaci ke studiu a propadají panice z množství látky. Výsledkem je, že do druhého ročníku postupuje jen 40% studentů, jak ukazují studie provedené na fakultě.

Inovací výukových materiálů se forma zpracování zpřístupní současné generaci a jejím představám. Budou mít možnost si výuku převést na své PC, přehrávač nebo mobil. Sjednocení výukových materiálů, jejich zpracování do multimediální podoby s motivačními videoklipy a dostupné z jediného místa, významně usnadní studentům jak studium, přípravu na přednášky i zkoušení.

Obdobná situace je také na jiných technických školách. Proto jsou našimi partnery v projektu. Převezmou metodiku a formu zpracování výukových materiálů, nové technologie tvorby výukových materiálů. Ověří účinnost nového přístupu výuky na studentech. Inovaci studijních materiálů provádí každý garant předmětu víceméně pravidelně. Inovuje však pouze odbornou náplň předmětu. Forma a zpracování víceméně zůstává stejná. Přijetím grantu by umožnilo vytvořit novou jednotnou multimediální podobu výuky podle současných potřeb studentů. Takové řešení zatím nebylo možné z důvodu různého stupně technického vybavení jednotlivých kateder (na výuce se podílí více jak desítka kateder) a různorodosti používaných SW produktů. Tím, že by finální verzi vytvářeli IT specialisté, bude zajištěna vysoká kvalita.

Novátorství předloženého projektu je v tom, že zatím žádný z předmětů nebyl zpracován do plné multimediální podoby s mluveným slovem a motivačními videoklipy. Na výuce se podílí deset kateder s různou úrovní didaktických schopností, studijní materiály jsou sice editačně stejné, ale obsahově nevyvážené s absencí multimediálních prvků.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou všichni studenti bakalářského studia prezenční i kombinované formy (asi 1300 studentů), někteří studenti magisterského studia obou forem (asi 200 studentů), pedagogičtí pracovníci působící v bakalářském studiu a vybraní doktorandi. Studenti přicházející na fakultu jsou z různých typů škol (gymnázia, průmyslovka, učiliště) a s rozdílným prospěchem, s různým stupněm samostatnosti a schopnosti nakládat s volným časem. Kladem je, že drtivá většina využívá výpočetní techniku a moderní komunikační prostředky. Jejich nedostatkem je malá odolnost na stres a nízká motivace ke studiu.

Předložený projekt je připraven tak, aby v první fázi sjednotil studijní znalosti. Dále zvýšil motivaci k studiu a potřebnost studia. K tomuto cíli významně pomůže to, že studenti milují komunikační techniku. Inovace studijních materiálů využívá tohoto zájmu. Připravované videoklipy a mluvené slovo usnadní a urychlí studium, navíc se posílí motivace k učení a sníží se stresová zátěž.

Vedení výuky s využitím e-learningu usnadní pravidelnost studia, efektivní a rychlou kontrolu studia, komunikaci studentů mezi sebou i s pedagogem. Projekt má zároveň dopad na pedagogy a studenty doktorandského studia. Po zaškolení se budou podílet na vytváření multimediálních výukových materiálů, budou pracovat s novými výukovými prostředky a využívat nejnovější didaktické poznatky. To bude významný vklad do budoucna. Je známo, že o technické školy je menší zájem. Přístup k výuce a způsob zpracování výukových materiálů, obsažen v projektu, zatraktivní studium a zvýší zájem i o tento typ školy.

Zapojení a motivace cílové skupiny

První cílovou skupinou zapojenou do projektu jsou studenti. Na přednáškách a cvičeních budou seznamováni s novými formami výuky a zpracováním výukových materiálů. Motivační videoklipy i další výstupy budou ozřejmovat výhodnost a použití nového přístupu k výuce. Internetová dostupnost usnadní studium v libovolném čase. Samotné vedení výuky s podporou e-learningu bude naléhat na pravidelnost studia. Motivace ke studiu bude průběžná a obsažena ve všech výukových materiálech, zdůrazňována na přednáškách a cvičeních. Vzhledem k tomu, že do projektu budou zapojeny všechny katedry podílející se na výuce bakalářského studia, budou cílovou skupinou všichni studenti bakalářského studia.

Další cílovou skupinou jsou pedagogové a vybraní studenti doktorského studia. Inovace studijních materiálu v tomto rozsahu zatím nikdy nebyla realizována, ale je velice nutná a potřebná. Předběžně byla konzultována s děkanem a má jeho plnou podporu. Pedagogové sami cítí, že je potřeba něco udělat, něco systematického. Motivace na jejich straně nechybí, chybí jen nové prostředky a čas. Navrženým řešením je založené na specializaci. Je potřeba opustit zažité  - všichni dělají všechno - a plně využít výhody specializace. Garanti se svými pomocníky provedou výběr multimediálních materiálů. Specialisté pak zpracují tyto výchozí materiály do konečné podoby. Garanti finální výstupy prohlédnou a schválí.

Specialisté na finální úpravu výukových materiálů vzejdou z řad pedagogů (převážně mladších) a doktorandů. Musí absolvovat školení k příslušné specializaci.