O projektu

V rámci projektu na zkvalitnění technického vzdělání, praktické připravenosti a odbornosti studentů, potažmo absolventů vysokých škol ve slovensko-českém pohraničí budou navrženy a postupně realizovány popsané klíčové aktivity. Na přípravě a realizaci klíčových aktivit se budou podílet dva vytvořené týmy odborníků, a to tak aby došlo ke vzájemnému propojení obou zapojených vysokých škol. Úzká spolupráce zapojených stran a provázanost mezi jednotlivými klíčovými aktivitami povede k zapojení studentů a pedagogického personálu obou vysokých škol do realizace společných aktivit a řešení úloh v rámci projektu.Tyto aktivity budou mít za úkol přiblížit cílové skupině reálné úlohy řešené ve strojírenské praxi, zapojit studenty a pedagogický personál do jejich řešení, navázat přímý kontakt s významnými zaměstnavateli ve slovensko-českém pohraničí (firmy a výrobní společnosti), získat základní pracovní návyky, etiketu a objasnit kulturu pracovního prostředí v budoucím novém zaměstnání.


Základní informace

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020
Prioritná osa: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Konkrétní cíl: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Oblast podpory: 118 Zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravu učebných plánov a vytváranie a rozvoj systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania.

Termín realizace: 1. 2. 2018 – 29. 2. 2020
Schválené finanční prostředky: 307.802,4 Eur
Spolufinancování: 10% ČR, 5% SR

Vedoucí partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Hlavní zahraniční partner: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra obrábania a výrobnej techniky