Aktivity

Riešenie konkrétnych úloh z praxe formou SMALL PROJECTS

Aktivity SMALL PROJECTS sú orientované na skvalitnenie výučby a praktické pripravenosti študentov, a to formou riešenia praktických úloh vychádzajúcich zo zadania priemyselnej praxe. Počas tejto aktivity budú vytypovaný a oslovený zástupcovia firiem a výrobných spoločností pôsobiacich na území Moravskosliezskeho kraja za účelom nadviazania spolupráce pri riešení aktuálnych technických a technologických problémov, s ktorými sa stretávajú vo výrobe. Na riešenie praktických úloh sa budú v súčinnosti zástupcov priemyselnej praxe podieľať hlavne študenti a pedagogický personál vysokých škôl. Využívať k tomu budú môcť stroje a prístroje zhotovené v rámci projektu a tiež existujúce technické vybavenie dostupné na univerzite. Zapojenie firiem a výrobných spoločností do riešenia praktických úloh umožní nadviazať úzku spoluprácu s vedecko-výskumnou organizáciou, prístup k vedecko-výskumným zariadeniam, overiť si praktické zručnosti študentov ako ich nových potenciálnych zamestnancov. Študenti sa zapojením do riešenia úloh zvýšia nielen svoje teoretické ale aj praktické zručnosti, uplatniteľnosť na trhu práce a dosiahnu lepšie východiskové pozície pri výbere a žiadosti budúceho zamestnania. Poznatky a dosiahnuté výsledky z riešenia praktických úloh povedú k skvalitneniu výučby technických odborov na vysokej škole a zvýšenie odbornosti zapojeného pedagogického personálu.

Meetingy s významnými zamestnávateľmi z regiónu

Designed by Freepik V rámci projektovej aktivity F01 sa usporiadajú 2 odborné meetingy v počte 50 osôb v mieste partnera za dobu realizácie projektu. Odborný program bude rozdelený do niekoľkých tematických blokov a prezentujúcimi budú významní zamestnávatelia z regiónu, ktorí majú dlhoročné praktické skúsenosti so spoľahlivým prístupom pre riešenie požiadaviek z praxe. Projektová aktivita F01 sa previaže s aktivitou F03, pretože bude súčasne riešená problematika a výber tém pre SMALL PROJECTS → riešení konkrétnych úloh z praxe.
Meeting s významnými zamestnávateľmi z regiónu 27. 2. 2019

Školenia pracovných návykov

Designed by Freepik Projektová aktivita sa bude týkať predovšetkým študentov, ktorí doteraz nemajú žiadne alebo obmedzené skúsenosti s pracovnými návykmi alebo nástupom do nového zamestnania. V rámci aktivity budú pre študentov pripravené odborné semináre, počas ktorých budú zoznámenie s pracovnou kultúrou a etiketou, s ktorou sa stretnú počas prijatie do nového zamestnania stretnúť a ktorú budú musieť na pracovisku dodržiavať. Ďalej budú pre zvyšovanie schopností a kvalifikácia študentov, absolventov vysokej školy a započatí ich úspešnej kariéry v rámci aktivity poriadané semináre na prípravu podnikania a time managementu.

Spoločné odborné semináre pre študentov a pedagógov

Designed by Freepik Odborné semináre budú organizované v užšej skupine za prítomnosti zástupcov firmy (popr. viac firiem zo spoločnej oblasti), predpoklad účasti 5 študentov a 5 pedagógov. Ku každému odbornému samináru budú pozvaní aj zástupcovia študentov a pedagógov z partnerskej univerzity. Semináre budú zamerané na konkrétnu tému odbornosti, napr. Meranie rezných síl a ich vyhodnotenie (spoločnosť KISTRLER), meranie presnosti obrábacích strojov (spoločnosť RENISHAW), meranie geometrie obrábacích nástrojov (spoločnosť ALICONA) ai. Platba za seminár je zamýšľaná formou služby usporiadateľskej spoločnosti.
Workshop na tému Geometrická špecifikácia výrobkov - Ing. Mário Drbúl, PhD - 2.3.2018

Prednášky odborníkov z praxe na univerzitách s následnou diskusiou

Přednáška Odborné prednášky sú dôležitým spojníkom medzi teoretickými prednáškami na univerzite a praxou vo firme. Podľa analýzy potrebnosti firmy prisľúbili vyslať svojich zamestnancov na prednášky na univerzitách. Odborné prednášky budú vždy na vopred stanovené témy a budú previazané oboma univerzitami. Na jednotlivé prednášky budú buď pozvaní aj zástupcovia z partnerskej univerzity (v prípade bloku prednášok), alebo bude vysielaná on-line na partnerskú univerzitu (v prípade individuálnej prednášky). Podľa skúseností prípravného tímu z oboch univerzít, študenti tento typ prednášok vítajú a sú ochotní sa ich zúčastniť ako v rámci riadnej výučby, tak aj nad jej rámec vo svojom voľnom čase.
Integrita povrchu po obrábaní kovových materiálov najčastejšie používanými precíznymi technológiami - doc. Ing. Dana Stančeková, PhD. - 16. 3. 2018
Zvyškové napätia a možnosti aplikácie nedeštruktívnych technológií na hodnotenie materiálov - Ing. Michal Šajgalík, PhD. – 16. 4. 2018
Profesionálne meradlá a meracia technika využívané v praxi - Ing. Vladimír Meštík, PhD. TAVRICON s.r.o - 18.5.2018. Počet účastníkov 16 študentov + 5 pedagógov
Vývoj nekonvenčných schém obrábania a ich možná exploatácia v priemyselných podmienkach ložiskovej výroby - Dušan Tomašec, Schaeffler Kysuce - 8.6.2018. Počet účastníkov 25 študentov + 5 pedagógov
Ložiskový priemysel a dopad na Industry 4.0 - Ing. Jan Klimka, Schaeffler Kysuca - 18.9.2018. Počet účastníkov 24 študentov + 6 pedagógov
Súčasné trendy v ložiskovom priemysle - Ing. Miroslav Janota, Schaeffler Skalica - 15.10.2018. Počet účastníkov 20 študentov + 5 pedagógov

Spoločná konferencia

Designed by Freepik V rámci tejto aktivity budú usporiadané dve dvojdňové konferencie –úvodná a záverečná. Úvodnú konferenciu bude organizovať vedúci partner projektu VŠB-TU Ostrava a bude zameraná na zamestnanosť v česko-slovenskom pohraničí, problémy v regióne v rámci zamestnávanie technicky vzdelaných absolventov a možnosti zlepšenia ich postavenia na trhu práce. Záverečnú konferenciu bude organizovať hlavný cezhraničný partner ŽU v Žiline a bude zameraná na zhodnotenie vykonaných aktivít a vyhodnotenie prínosov projektu pracovníkov praxe, odborníkmi na zamestnanosť na oba regióny.

Propagačné aktivity

Designed by Freepik Leták o projekte Tlačová správa