O projekte

V rámci projektu na skvalitnenie technického vzdelania, praktické pripravenosti a odbornosti študentov, poťažmo absolventov vysokých škôl vo Slovensko-Českom pohraničí budú navrhnuté a postupne realizované popísané kľúčové aktivity. Na príprave a realizácii kľúčových aktivít sa budú podieľať dva vytvorené tímy odborníkov, a to tak aby došlo k vzájomnému prepojeniu oboch zapojených vysokých škôl. Úzka spolupráca zapojených strán a previazanosť medzi jednotlivými kľúčovými aktivitami povedie k zapojeniu študentov a pedagogických pracovníkov oboch vysokých škôl do realizácie spoločných aktivít a riešenie úloh v rámci projektu. Tieto aktivity budú mať za úlohu priblížiť cieľovej skupine reálne úlohy riešené v strojárskej praxi, zapojiť študentov a pedagogický personál do ich riešenia, nadviazať priamy kontakt s významnými zamestnávateľmi vo Slovensko-Českom pohraničí (firmy a výrobné spoločnosti), získať základné pracovné návyky, etiketu a objasniť kultúru pracovného prostredia v budúcom novom zamestnaní.


Základné informácie

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Oblasť podpory: 118 Zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravu učebných plánov a vytváranie a rozvoj systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania.

Termín realizácie: 1. 2. 2018 – 29. 2. 2020
Schválené finančné prostriedky: 307.802,4 Eur
Spolufinancovanie: 10% ČR, 5% SR

Vedúci partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Hlavný zahraničný partner: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra obrábania a výrobnej techniky