CZ.1.07/1.3.05/03.0019

Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol

 

ŽADATEL:

 
ICT přenosy:

1. Přenos - Vysokorychlostní obrábění (HSM)

Tento ICT přenos navazuje na teoretické přednášky ze studijní opory Progresivní metody v obrábění. Jednou z předních progresivních technologií současnosti je tzv. 3D - prostorové obrábění. Proces řezání (třískového obrábění) zde může být řízen, vyžaduje-li to tvar obráběné součásti, simultánně ve více osách. Jedná se o technologicky jednoduché, ale i velmi náročné plochy prostorově nepravidelných tvarů, které jsou často matematicky obtížně definovatelné. Perspektivní metoda, která řeší mnohé problémy „klasického třískového obrábění“ zmíněných ploch se nazývá HSM (High Speed Machining – „vysokorychlostní řezání“ neboli „obrábění“).

2. Přenos – Obrábění nakloněným nástrojem

Tento ICT přenos navazuje na teoretické přednášky ze studijní opory Progresivní metody v obrábění. Při frézování kulovými frézami standardním způsobem, kdy materiál a nástroj svírají pravý úhel, je na kulovém ostří v ose frézy nulová řezná rychlost. V tomto místě nástroj pouze zatlačuje materiál obrobku. Díky tomu zde dochází k nežádoucím vlivům, jako je pěchování třísky, zvyšování teploty řezání nebo zvýšená tvorba nárůstku. Tyto jevy mají za následek zhoršení jakosti povrchu obráběného materiálu a snížení trvanlivosti nástroje, v nejhorším případě jeho vyštípnutí. To lze eliminovat naklopením nástroje nebo nakloněním obrobku.

3. Přenos – Třísouřadnicové měřicí zařízení (CMM)

Tento ICT přenos navazuje na teoretické přednášky ze studijní opory Legislativa ve strojírenské metrologie a přesné měření 3D ploch. Souřadnicové měřicí stroje slouží k měření geometrických prvků dílců, jako je délka, průměr, úhly, sklon a rovnoběžnost. V principu se redukuje více nebo méně komplexní stanovení rozměrů, tvaru a polohy na zjišťování a matematické vyhodnocení prostorových souřadnic jednotlivých bodů. Výsledky měření se dají znázornit graficky a v tabulce. Téměř všechna provedení strojů mají za základ kartézsky uspořádané souřadnicové osy s lineárním odměřováním. Měřící suport se v osách pohybuje buď ručně, nebo pomocí motoru. Na jedné z os, většinou na svislé ose Z, je umístěn senzor k snímání měřených bodů. V případě dotykového senzoru se při každém dotyku snímače s objektem načtou polohy tří měřících suportů a z nich se zjistí souřadnice bodu na povrchu měřeného objektu.

4. Přenos – Optické měřicí zařízení (CMM)

Tento ICT přenos navazuje na teoretické přednášky ze studijní opory Legislativa ve strojírenské metrologie a přesné měření 3D ploch. Vývoj moderní měřicí techniky, přímo ovlivňovaný potřebami metrologické praxe, je především zaměřen na technickou kvalitu měřicích prostředků, která je vyjádřena přesností, ale i rozsahem měření, univerzálností využití, produktivitou měření, možnostmi a kvalitou zpracování výsledků a řadou dalších aspektů. Z uživatelského hlediska bude významná i ekonomická dostupnost nové měřicí techniky. Proto předpokladem úspěšnosti i dále uvedených přístrojů bude vyváženost jejich technické kvality, uživatelské poptávky a pořizovacích, případně provozních nákladů. Jedněmi z takovýchto strojů jsou optické měřicí stroje.