Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO

Klíčové termíny

Na základě dodatku č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 07/084/2009 má projekt schválené prodloužení monitorovacího období ze tří na šest měsíců. Prakticky to znamená, že příjemce dotace je povinen předkládat poskytovateli dotace průběžné monitorovací zprávy, a to nejméně jednou za období 6 měsíců od začátku realizace projektu nebo od ukončení předchozího monitorovacího období, vždy do 30 kalendářních dnů od ukončení daného monitorovacího období. Klíčové termíny uvedené v Tabulce č.1 – Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv kontrolnímu orgánu tzn. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odbor CERA musí být bezpodmínečně dodrženy.

klíčové termíny