Loga partnerů Žadatel:
Loga partnerů Partner:
Loga partnerů

Vyhodnocení výsledků projektu

Cíle projektu

Cílem projektu bylo inovovat vzdělávací programy studentů Fakulty strojní takovým způsobem, aby jejich odborné znalosti odpovídaly moderním trendům a zároveň splňovaly velmi náročné požadavky budoucích zaměstnavatelů v  oblasti strojírenství, dopravy, energetiky, apod.

Partner projektu

Partnerem projektu je Moravskoslezský strojírenský klastr. Jedná se o sdružení předních firem působících v oblasti strojírenství. Firmy v současné době avizují nedostatek kvalifikované pracovní síly včetně absolventů VŠ strojního zaměření.
Současně si začínají uvědomovat, že je nutná jejich vetší angažovanost při vzdělávání studentů a jejich přípravě pro trh práce.

Řešení

Inovace se uskutečnila prostřednictvím předem vytipovaných a vybraných modulů tak, aby skladba co možná v nejširší míře oslovila cílovou skupinu studentů a umožnila jim získat znalosti a dovednosti, které rozšíří jejich odborné vzdělání, dosažené v hlavním oboru a pomůže jim lépe se orientovat na trhu práce v Moravskoslezském regionu.

moduly

Inovace předmětů v rámci definovaných modulů spočívala v následujících krocích:

Pro podporu výuky modulů byly vypracovány učební opory ve verzi pdf, k dispozici na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/414/?ucebni-opory

Pilotní ověření vzdělávacích modulů ve výuce

Pilotní ověření bylo realizováno převážně v zimním semestru akademického roku 2007/2008, tj. říjen 2007 až leden 2008, výuka části inovovaných předmětů probíhala i navazujícím letním semestru. Výuka byla realizována formou přednášek i  cvičení, v přednáškových sálech, laboratořích a PC učebnách, a to v těchto programech a oborech:

Modul „Průmyslové inženýrství“
Studijní obory: strojírenská technologie a průmyslové inženýrství

Modul „Energetika“
Magisterský  studijní program „Strojní inženýrství“
Studijní obor: Energetické stroje a zařízení

Modul „Hydraulika“
Bakalářský studijní program „Strojírenství“
Studijní obor: Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Modul „Doprava“
Magisterský  studijní program „Strojní inženýrství“
Studijní obor: Dopravní stroje a manipulace s materiálem

Plánovaná cílová skupina byla 150 studentů, inovovanými předměty však prošlo více než 300 studentů.

Zajištění další udržitelnosti projektu

Změny v osnovách byly trvale zavedeny do učebních plánů. Připravené studijní opory budou využívány v prezenčním studiu i v kombinované formě studia, jsou k dispozici také studentům jiných fakult VŠB-TUO i studentům jiných vysokých škol technického zaměření. Exkurze budou záviset na finančních možnostech fakulty.

Vyčíslení výstupů a výsledků projektu

Z hlediska kvantifikace monitorovacích ukazatelů projektu jsou výsledky uvedeny v následujících tabulkách. Kontrolovatelné výstupy a výsledky byly stanoveny následovně:

Výstupy:

Tab. 1

Kód Název ukazatele Jedn. Plánovaná hodnota Skutečná hodnota
1.01.00 A Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb osoba 20 70 (z toho 20 žen)
1.04.00 A Počet podpořených organizací kus 2 2
1.05.00 A Počet podpořených osob – klientů služeb osoba 150 304 (z toho 19 žen)
1.05.31 A Počet podpořených osob počátečního vzdělávání osoba 200 276 (z toho 19 žen)
Výsledky:

Tab. 1

Kód Název ukazatele Jedn. Plánovaná hodnota Skutečná hodnota
2.08.00 A Počet nově vytvořených/inovovaných
vzdělávacích kurzů s komponentou informačních technologií
kus 11 11
2.11.00 A Počet nově vytvořených/inovovaných
programů počátečního vzdělávání
Inovované studijní programy:
B2341 Strojírenství
N2301 Strojní inženýrství
Změny v obsahu programů (v inovovaných předmětech) zvyšují kvalitu programů a byly realizovány ve spolupráci s průmyslovými partnery
kus 2 2
2.12.00 A Počet nově vytvořených/inovovaných
produktů
kus   61

Tab. 2

 Název produktu

Počet

Počet vytvořených modulů

4

Počet vytvořených učebních opor v tištěné podobě

18

Počet vytvořených učebních opor v digitální podobě

18

Počet inovovaných předmětů

17

Videokonference

1

Evaluační dotazník

1

Počet inovovaných programů

2

Celkem

61

Seznam zapojených osob v projektu [pdf, 100 kB]