Základní údaje

Název projektu:Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů
Reg. číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0459
Žadatel:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Partner:Národní strojírenský klastr, o.s.
Realizátor:Katedra mechanické technologie – Ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby
Katedra obrábění a montáže
Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady projektu:3 676 471,25 Kč
Termín realizace projektu:1. 1 2011 - 31.12. 2012
Délka projektu:24 měsíců
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Anotace

Stále se zvyšují nároky zaměstnavatelů na kvalitu, odbornou zdatnost a kompetentnost potenciálních zaměstnanců (absolventů VŠ); jde zejména o to, aby se dokázali rychle plnohodnotně začlenit do praxe. Cílem projektu je inovovat předměty vzdělávacích programů studentů Fakulty strojní, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství prostřednictvím modulů MANAGEMENT A EKONOMIKA a TECHNOLOGICKÉ INŽENÝRSTVÍ tak, aby byli absolventi lépe připraveni na náročné požadavky budoucích zaměstnavatelů.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávání studentů Fakulty strojní, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství zaměřené na odborný růst a posílení kompetencí studentů.

Dílčí cíle projektu:

 1. Tvorba vzdělávacích modulů
  • Management a ekonomika - s důrazem na znalostní ekonomiku.
   Vzdělávací modul "Management a ekonomika" bude zahrnovat předměty (oblasti): Strategický management, Základy ekonomiky, Ekonomika a management, Základy marketingu, Právní normy v podnikání, Podnikatelský záměr, Organizace a řízení výroby.
  • Technologické inženýrství.
   Vzdělávací modul "Technologické inženýrství" bude zahrnovat předměty (oblasti): Počítačová podpora procesu obrábění, Experimentální metody v obrábění, Metrologie a řízení kvality, Základy montáže, Technologičnost konstrukcí.
 2. Tvorba učebních textů (opor) sloužící pro mezioborové studium a jejich převod do digitální podoby, aby je bylo možno využít pro přípravu studia ve formě e-learningu.
 3. Proškolení studentů bakalářského a magisterského studijního programu.
 4. Prohloubení spolupráce s průmyslovými podniky.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fakulty strojní, navazujícího magisterského studijního programu Fakulty elektrotechniky a informatiky a bakalářského studijního programu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava.

Studenti - absolventi potřebují disponovat zejména klíčovými kompetencemi, měli by se orientovat na praktické zvládání problémů, se kterými se v praxi budou setkávat. Skloubení teorie a praxe již v procesu vzdělávání pomůže k rychlejšímu adaptování na nové prostředí a nároky zaměstnavatelů.

Partner projektu

Partner projektu Národní strojírenský klastr, o.s. se bude podílet na projektu zejména na přípravě vzdělávacích modulů, zajištění odborníků z praxe, zajištění organizace odborných exkurzí do podniků, zapojení odborníků z praxe do výuky formou odborných seminářů, na prezentaci a publicitě projektu na odborných workshopech a stránkách NSK.