Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Fakulta strojního inženýrství - Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechnická  - Západočeská univerzita v Plzni Národní strojírenský klastr

Klíčové termíny

Projekt má schválené prodloužení monitorovacího období ze tří na šest měsíců (nyní 30. 10. 2009 probíhá finalizace dodatku ke smlouvě). Prakticky to znamená, že vždy maximálně po šesti měsících řešení projektu se vypracuje Monitorovací zpráva (tj. velmi podrobný report o stavu řešení projektu, čerpání prostředků včetně veškerých dokladů a vyúčtování), která musí být nejpozději do 30ti dnů po tomto období předložena na MŠMT. Tyto klíčové termíny musí být bezpodmínečně dodrženy.

Tab. Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv na MŠMT

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv na MŠMT

Tab. Termín předložení závěrečné zprávy

Termín předložení závěrečné zprávy