Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Fakulta strojního inženýrství - Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechnická - Západočeská univerzita v Plzni Národní strojírenský klastr

Koncepce řešení

Projekt je naplánován na tři roky v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2012. Realizace projektu bude prováděna ve čtyřech klíčových aktivitách:

 1. Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje,
 2. Odborné vzdělávání akademických pracovníků,
 3. Další vzdělávání akademických pracovníků řízení projektů výzkumu a vývoje,
 4. Podpora systematické práce se studenty - vytváření studentských týmů.

Každá aktivita je přesně plánovaná závazným harmonogramem, jenž je vyobrazen v tabulce 1. Podrobný popis aktivit je uveden v následujícím textu.

Tab. 1 Harmonogram klíčových aktivit projektu

Harmonogram klíčových aktivit projektu

Následující popis aktivit je přesnou kopií popisu uvedeného ve smlouvě mezi příjemcem VŠB a poskytovatelem MŠMT. Náplň aktivit se může během realizace mírně měnit podle potřeb projektu v souladu s definovanými cíly.

Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje

Aktivita je krytá celkovým finančním objemem 3,3 mil. Kč.

Podrobný popis aktivity

Aktivní podpora pro vznik a rozvoj výzkumných a vývojových týmů je primárním cílem celého projektu. Jedná se o trvalou aktivitu, jež zahajuje celý projekt a pokračuje i po ukončení projektu. Podporu tvoří dva základní kameny:

 1. skupina koordinátorů a zástupců pracovišť,
 2. webový portál lidských zdrojů a projektů výzkumu a vývoje.

Koordinátoři a zástupci pracovišť budou aktivně napomáhat při vzniku týmů, budou vyhledávat a doporučovat jedince do týmů, napomáhat týmům zajišťovat financování, napomáhat v publicitě apod.

Mimo to, koordinátoři budou zajišťovat meziuniverzitní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Na fakultách budou zaštitovat širší vědní oblasti, budou zadávat studentská týmová témata (viz aktivita č. 4) a v neposlední řadě budou koordinovat činnosti zástupců pracovišť. Oproti tomu, zástupci jednotlivých pracovišť budou podporovat chod týmů na katedrách, budou napomáhat členům studentských týmů vyhledávat vedoucí jejich závěrečných prácí a spolu s ním budou formulovat zadání v souladu se stanovami pracoviště a školy.

Kromě uvedené skupiny koordinátorů a zástupců pracovišť, se v rámci projektu vybuduje nový webový informační systém lidských zdrojů a projektů V a V. Tento systém bude evidovat všechny V a V týmy, aktuální stavy a výstupy řešených projektů. Týmy zde budou nabízet místa na neobsazené pozice, současně bude aplikace sloužit k evidenci odborníků a jejich specializací. Každý akademický pracovník zde se bude moci zaregistrovat a nabízet tak své dovednosti týmům. A naopak, týmy zde budou inzerovat volná místa, a také problémy které by mohli řešit jiné týmy apod. Informační systém bude s mírnými odlišnost sloužit dvěma skupinám uživatelů, jež budou vytvářet dva typy týmů:

 1. Vývojové a výzkumné týmy - z řad akademických a vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia.
 2. Studentské týmy - ze studentů všech forem studia (doktorské nevyjímaje). Tuto aktivitu budou zajišťovat: koordinátor akademických týmů a koordinátor vývoje webového portálu.

Výstupy aktivity

Tato aktivita má dva základní výstupy:

 1. Sada pravidel a mechanizmů popisujících činnosti a povinnosti koordinátorů a zástupců pracovišť, jež povedou k trvalé aktivní podpoře akademických a studentských týmů napříč katedrám fakult partnerských univerzit. Na základě těchto pravidel vznikne nová skupina specialistů aktivně napomáhající ke vzniku a v rozvoji týmů.
 2. Webový informační portál lidských zdrojů a projektů výzkumu a vývoje. Portál bude evidovat vzniklé týmy, jejich aktuální stavy a výstupy řešených projektů. Týmy zde budou nabízet místa na neobsazené pozice, současně bude aplikace sloužit k evidenci odborníků a jejich specializací. Každý akademický pracovník se zde bude moci zaregistrovat a nabízet tak své dovednosti týmům. A naopak, týmy zde budou inzerovat volná místa, a také problémy které by mohli řešit jiné týmy apod. Tento systém bude také sloužit studentům při zakládání studijních týmů.

Uvedené výstupy budou trvale podporovat všechny zájemce o týmovou práci z řad akademických pracovníků a studentů fakult partnerských univerzit.

Odborné vzdělávání akademických pracovníků

Aktivita je krytá celkovým finančním objemem 1,9 mil. Kč.

Podrobný popis aktivity

Smyslem této aktivity je zvýšení odborných dovedností akademických pracovníků ve využívání nejmodernějších technologických a technických prostředků. Oproti komerčním společnostem, pro které je efektivní školení zaměstnanců v užívání nejmodernějších prostředků samozřejmostí a je chápána jako výhodná investice, na partnerských univerzitách tomu tak není. Hlavním důvodem jsou především nedostatečné finanční rezervy a také jakási obecná teze, že akademičtí pracovníci jsou schopni se ledasčemu naučit sami. I když je to bezesporu pravda, tak efektivita samostudia je vždy mnohonásobně menší. Namísto toho, aby tito odborníci efektivně věnovali výzkumným a vývojovým projektům, tráví čas neefektivním samostudiem, nebo ještě hůř, nové technické prostředky ignorují.

Tato aktivita zmíněný problém napravuje tím, že širokospektrálně zajistí odborné vzdělávací kurzy akademickým pracovníkům, kteří přišli s jasným podloženým vzdělávacím programem. V rámci této aktivity se proškolí 173 pracovníků v 52 speciálních kurzech.

Neméně důležitým aspektem této aktivity je vazba proškolených pracovníků na další lidské zdroje v oblasti vývoje a výzkumu. Proškolení pracovníci své nabyté zkušenosti z širokého spektra oborů předají dále dalším akademickým pracovníkům, doktorandům a samozřejmě studentům v další realizované aktivitě projektu.

Tuto aktivitu bude primárně zajišťovat koordinátor akademických týmů společně se zástupci pracovišť.

Výstupy aktivity

V rámci této aktivity se proškolí 173 pracovníků v 52 speciálních kurzech. Kurzy byly pečlivě vybrány předními odborníky z řad specializovaných kateder. Jejich primárním cílem je další prohloubení odborností pracovníků v jejich oblasti působení, zejména v oblasti nových trendů a progresivních technologií těchto oborů: Mechatronické systémy, Senzorické subsystémy, Bezdrátové technologie, Energetické zdroje v mobilních mechatronických systémech, Moderní trendy v konstrukčních materiálech, Elektrické pohony v mobilní robotice, CAD/CAM Systémy, IT Technologie, Cisco síťové technologie a další.

Nabyté znalosti budou tito pracovníci dál šířit prostřednictvím vytvořených průřezových e-learningových kurzů (součást výstupu 4. aktivity) všem zájemců z řad akademické obce.

Další vzdělávání akademických pracovníků řízení projektů výzkumu a vývoje

Aktivita je krytá celkovým finančním objemem 0,9 mil. Kč.

Podrobný popis aktivity

Jednou z bolestí akademických pracovníků technických univerzit je, že ačkoliv jsou významnými odborníky ve svých vědních oblastech, nedovedou své znalosti uplatnit v týmech. Nejenže nedovedou tým řídit, ale dokonce mají problém v týmu pracovat. Chybí jim znalosti ohledně fungování týmů, jejich vedení, motivování jedinců a podobně. Ještě horší je to s jejich připraveností na práci v mezinárodních týmech kde situaci komplikuje anglický jazyk. I když slušně zvládají anglickou konverzaci, nedovedou v tomto jazyce prezentovat své myšlenky, týmově jednat apod.

Cílem této aktivity je minimalizovat uvedené překážky vytvořením vzdělávacího programu, zaměřeného na akademické pracovníky. V této souvislosti se v první polovině řešení projektu uskuteční speciální kurzy:

Těmito kurzy bude celkem proškoleno 115 pracovníků. Navíc na základě těchto kurzů budou vytvořeny studijní e-learningové materiály, které budou zpřístupněné široké akademické obci partnerských univerzit. Současně, aktivně proškolené osoby budou na pracovištích trvale působit jako odborní konzultanti v daných oblastech.

Kromě těchto kurzů, bude v rámci této aktivity realizované speciální jazykové vzdělávání pracovníků a doktorandů, zaměřené na aktivní konverzaci v mezinárodních týmech v angličtině. Výuka bude probíhat na půdě univerzity pravidelně ve vybraných hodinách formou specializovaných konverzačních semestrálních kurzů. Minimálně bude těmito kurzy celkově proškoleno100 osob. Jazykové kurzy budou probíhat po celou dobu běhu projektu a v omezené podobě i po jeho ukončení.

Toto aktivitu budou primárně zajišťovat fakultní koordinátoři spolu se zástupci pracovišť.

Výstupy aktivity

V rámci této aktivity se proškolí 115 pracovníků ve čtyřech speciálních kurzech

Z těchto kurzů budou vytvořeny e-learnigové materiály, jež se zpřístupní všem akademickým pracovníkům a studentům. Navíc, aktivně proškolené osoby budou na pracovištích trvale působit jako odborní konzultanti v daných oblastech.

Dále bude jazykově proškoleno nejméně 100 pracovníků a doktorandů v anglickém jazyce se zaměřením na aktivní konverzaci v týmech s cílem připravit tyto osoby pro práci na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu a vývoje.

Podpora systematické práce se studenty - vytváření studentských týmů

Aktivita je krytá celkovým finančním objemem 5,5 mil. Kč.

Podrobný popis aktivity

Cílem aktivity je vytvoření rámce umožňujícího vznik studentských týmů, které by řešily náročnější úkoly zadávané katedrami, podniky, komerčními společnostmi apod. (Jedná se o trvalou aktivitu, jež bude pokračovat i po ukončení projektu.) Týmy budou vznikat na základě vypsaných témat definovaných koordinační skupinou. Přestože týmy studentů budou moci také zakládat pedagogové i na úrovni svých předmětů, obsazení a organizace bude především na samotných studentech. Za tímto účelem na fakultě vznikne předmět, ve kterém se studentům sdělí pravidla vzniku a činnosti těchto týmů. Současně se jim představí jednotlivá pracoviště fakulty se zaměřením na znalosti a dovednosti jejich studentů. Pak se jim sdělí týmová témata, přičemž budou vyzváni k zakládání týmů. Zmíněna témata již budou koordinační skupinou připravena tak, aby bylo patrné z kolika členů, a z jakých oborů bude potřeba tým sestavit a co budou tito jednotlivci řešit. Navíc se studentům nabídne sada specializovaných kurzů průřezově pokrývajících oblasti, jež mohou studenti potřebovat prostudovat při řešení projektů.

Předpokládáme, že se vykrystalizují jedinci, kteří budou mít zájem tento tým založit a vést. Tito jedinci se zaregistrují do webového portálu (viz aktivita č. 1), kde tým založí a zahájí vyhledávání členů. Pro hledání členů bude jednak sloužit webový portál, kde si týmy budou inzerovat volné pozice, jednak zakladatelé mohou navštívit zástupce pracovišť z řad koordinační skupiny, které jim napomohou členy u nich vyhledat.

Jakmile týmy vzniknou, navštíví jedinci na svých pracovištích zástupce koordinační skupiny. Ti jim zajistí vedoucího závěrečné práce a spolu s ním napomohou formulovat zadání.

U vybraných úkolů bude umožněno založit i více konkurenčních týmů. Týmy pak budou mezi sebou soutěžit. Po skončení studií, členům týmů bude fakulta udělovat přílohu k diplomu uvádějící pozici studenta v týmu, úspěšnost realizace atd.

Tuto aktivitu bude primárně zajišťovat koordinátor studentských týmů.

Výstupy aktivity

Tato aktivita je nejvýznamnější inovací v projektu, zavádí originální způsob systematické práce se studenty, jehož výsledkem bude připravenost absolventů efektivně pracovat v týmech a řešit náročné úkoly výzkumu a vývoje. Dílčí výstupy aktivity:

 1. Podrobná metodika vzniku a působení studentských týmů na fakultách partnerských univerzit včetně způsobu separace částí týmového řešení na samostatná zadání závěrečných prací.
 2. Společný celofakultní předmět věnovaný tvorbě a organizaci týmů, ve kterém se představí jednotlivá pracoviště fakulty se zaměřením na znalosti a dovednosti jejich studentů.
 3. Sada specializovaných e-learningových kurzů průřezově pokrývající oblasti, jež budou studenti potřebovat nastudovat při řešení týmových projektů. Kurzy budou pokrývat oblasti: Mechatronických systémů, Senzorických subsystémů, Bezdrátových technologií, Energetických zdrojů v mobilních mechatronických systémech, Moderní trendů v konstrukčních materiálech, Elektrických pohonech v mobilní robotice, CAD/CAM Systémech, IT Technologiích, diagnostických systémech a dalších. Tyto kurzy nejsou běžnou součástí výuky, jejich vytvoření je však nezbytné k zajištění kvalitních studijních zdrojů specifických oblastí, se kterými se budou studentské týmy setkávat. V tomto místě částečně vznikne vazba mezi aktivitou č. 2 (odborné vzdělávání akademických pracovníků). Pedagogové se odborně zaškolili do aktuálních trendů a moderních technologií, nyní nabyté znalosti předávají dále studentům.
 4. Sada týmových studentských témat včetně jejich materiální podpory a pravidel týmových soutěží. Vzhledem odborné rozmanitosti všech pracovišť fakult budou primárně navrhovaná témata z oblasti robotických systémů, kde dochází k maximálnímu průniku specializací.