Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Univerzita Pardubice Centrum dopravního výzkumu

Koncepce řešení

Časový harmonogram

časový harmonogram

Zdůvodnění potřebnosti

Podklady

Současný stav a možnosti jeho zlepšení

Česká republika patří mezi průmyslově zaměřené státy Evropy, kde převažuje především hutní, strojírenský průmysl a automobilový průmysl. Marketingové studie dokladují prudkou změnu trhu práce, restrukturalizační proces stávajícího průmyslu k novým technologiím i profesnímu zaměření. Příchod nových investorů mění nároky a požadavky i na znalosti a dovednosti studentů technických univerzit jako budoucích zaměstnavatelů Na základě informací získaných z výše uvedených analýz a podnětů, včetně informací z úřadů práce lze vyvodit jednoznačné závěry:

  1. V současné době se oblast strojírenského průmyslu potýká s velkým nedostatkem absolventů technických oborů na středoškolské a vysokoškolské úrovni. Nejvíce poptávanými profesemi jsou:
    1. konstruktéři
    2. projektanti
    3. kontrolor jakosti
    4. technologové a mnoho jiných.
  2. Kromě kvantitativního nedostatku jsou zde i požadavky na ODBORNOU připravenost studentů, důraz je kladen především na skloubení vzdělávacích osnov a nových trendů ve strojírenství, ale zároveň na větší propojenost a spolupráci průmyslových podniků tak, aby absolventi byli připraveni a schopni splňovat stále rostoucí požadavky svých budoucích zaměstnavatelů.

Tento projekt se zabývá řešením otázky inovací vzdělávacího systému na technických univerzitách směrem k oblasti dalšího rozvoje odborných znalostí a dovedností studentů. Zároveň je zde snaha o větší zapojení do systému vzdělávání na strojních fakultách partnerských univerzit.

Popis cílové skupiny

Základní cílové skupiny, kterých se týká realizace a výsledky projektu:

Zapojení a motivace cílové skupiny

Základní otázkou je proč a pro koho tento projekt vlastně chceme realizovat? Hlavním motivem je přizpůsobení vzdělávacího procesu časovým potřebám studentů. Abychom mohli tento nelehký úkol splnit, je nutné vědět, kdo je našim studentem. V současné době se jedná o mladého jedince, který je asertivní, je obklopen ze všech stran mobilními komunikačními zařízeními jako mobilní telefon, notebook s mobilním připojením k internetu, mp3, mp4 apod. proto je nutné tyto okolnosti zohlednit i při tvorbě učebních opor a způsobu vzdělávání jako celku.

Rozšíření internetu umožňuje v současné chvíli absolutní časovou nezávislost na formě studia, kterou chceme využít jako možnost alternativního přístupu ke vzdělávání s důrazem na větší zapojení praktické výuky.

CÍLOVÁ SKUPINA - STUDENTI

Cílová skupina studenti technických oborů partnerů projektu se přímo zapojí jako účastníci výuky v akreditovaných studijních programech. V rámci inovované výuky získají nové poznatky a díky lektorům z praxe a a virtuálním exkurzím ve vyspělých podnicích, laboratořích rovněž i určité praktické zkušenosti.

CÍLOVÁ SKUPINA - AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Největším motivem bude získání možností dalšího rozvoje svých pedagogických dovedností za pomoci moderních komunikačních a informačních technologií.

Přínos pro cílovou skupinu

CÍLOVÁ SKUPINA - STUDENTI VŠ

Rozhodujícím přínosem projektu pro studenta je rozšíření jeho znalostí a dovedností v inovovaných oborech, získání poznatků a zkušeností z průmyslové praxe.

Z obsahu a zaměření inovací se přínosy pro studenty projeví zejména v:

CÍLOVÁ SKUPINA - AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Hlavním přínosem pro tyto pracovníky je možnost blíže se seznámit s moderními informačními a komunikačními technologiemi včetně jejich možnosti uplatnění při tvorbě moderních učebních opor a při jejich využití při výuce studentů. Velice přínosné se jeví možnost živého vstupu odborníků z praxe přímo do výuky a rovněž je dána jedinečná možnost aplikace probírané látky v návaznosti na praktické ukázky z výrobních hal průmyslových podniků, což zvýší efektivitu celého vzdělávacího procesu.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Cílovým strategickým záměrem partnerských univerzit je provést inovaci způsobu vzdělávání, která bude odpovídat současným a budoucím požadavkům trhu práce a průmyslových podniků a zároveň vytvoření informačního systému, který umožní efektivně nakládat s informacemi, znalostmi a zkušenostmi vytvoří virtuální prostor, kde je hlavním kritériem odbornost a její efektivní předání cílové skupině studentů. Je prokázáno, že nejefektivnějším způsobem výuky je vlastní zkušenost a informační portál využívá veškerých vědomých smyslů člověka, které zkušenost definují. Po skončení realizace projektu budou veškeré vzdělávací a další činnosti kryty z vlastních finančních zdrojů. Tento projekt je jedním z dílčích kroků celého inovačního procesu. Předpokládáme, že realizace projektu jednoznačným způsobem prokáže velký přínos pro studenty, kteří po absolvování studia budou splňovat stále rostoucí požadavky a očekávání budoucích zaměstnavatelů. Po ukončení projektu a jeho vyhodnocení budou získané poznatky a zkušenosti sloužit prostřednictvím znalostní databáze pro inovaci dalších oborů a studijních programů na partnerské univerzitě. Zajistí se tak neustálé zdokonalování vzdělávání pro studenty prezenční a v budoucnu i kombinované formy studia a další rozšíření spolupráce s průmyslovými podniky v celé ČR. Koncepční záměr inovací vzdělávání je uveden v Dlouhodobém záměru VŠB-TU Ostrava a Univerzity Pardubice.

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní

Inovativnost projektu spočívá v propojení vzdělávacího systému v oblastech strojírenství (resp. doprava) na dvou technických univerzitách - VŠB-TU Ostrava a Univerzita Pardubice a partnerské organizace CDV, .v.v.i. a rovněž v propojení těchto univerzit navzájem i s dalšími univerzitami a také s předními průmyslovými podniky za účelem zkvalitnění vzdělávání pro studenty technických oborů. Digitalizací učebních opor dojde primárně ke zvýšení využitelnosti dalších, již nakoupených učebních pomůcek k výuce, které do současné chvíle nebylo možné efektivně využívat v rámci univerzit. Informační portál jako takový umožňuje přístup k výukovým materiálům a pomůckám nezávisle na čase a místě. Audiovizuální záznamy a online přenosy umožňují zapojení více smyslových orgánů do procesu výuky, čímž se zvyšuje efektivita předávaných informací a jejich dostupnost ve volnočasových aktivitách, zvyšuje se pravděpodobnost uložení těchto vědomostí v dlouhodobé paměti studenta.