Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Národní strojírenský klastr Centrum dopravního výzkumu

Základní údaje

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0150
Žadatel: VŠB-Technická univerzita Ostrava
Partneři: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Národní strojírenský klastr, o.s
Celkové náklady projektu: 2 852 925,13 Kč
Délka projektu 1. 7. 2009 - 30. 6. 2011
prezentace [ppt, 5,81 MB]
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anotace

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení cílené systematické odborné vzdělávání studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ a zájemců o VaV činnost na VŠ.

V rámci tohoto projektu budou probíhat aktivity související s posilněním vědomí vedoucí k samotné popularizaci vědního oboru - doprava v kontextu strojírenství. Nejsilnější stránkou projektu je zapojení se do pevnější struktury partnerů a koncepce mezipartnerského "Team -Building" pro lepší propojení VaV se vzdělávacím procesem a přípravy budoucích erudovaných absolventů v oblasti VaV schopných týmové spolupráce po příchodu do praxe.

Žadatelem projektu je VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy ve spolupráci s Fakultou stavební a Centrem Nanotechnologií (VŠB-Technická univerzita Ostrava), partnerem projektu je Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK, o.s.) a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno (CDV, v.v.i.).

Projekt je koncipován do 11. vzdělávacích modulů realizovaných na VŠB-TU Ostrava Fakultě strojní, Fakultě stavební, Centrem nanotechnologií a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., Brno a to v těchto rámcových tématech (vzdělávacích modulech):

Zapojení a motivace cílové skupiny je realizováno v tomto projektu v rámci aktivní spolupráce v řešených problémech při realizaci samotného vzdělávání v rámci realizovaných kurzech-modulech. Dále pak řešení a otevírání nových otázek při řešení problémů při vzdělávání s ohledem na nejnovější poznatky VaV. Přínosem pro cílovou skupinu je především rozšíření znalostí a dovedností v rámci získávání poznatků v oblasti VaV a jejích provázanost s praxí.

Projekt je cílen na:

Dimenze inovativnosti v projektu je zastoupena v těchto základních rovinách.

  1. V novém systematickém přístupu ke vzdělávání v oblasti VaV, který spočívá v začleňování potřeb průmyslových podniků formou inovací vzdělávání na poli VaV, ale také jejich další spolupráce při samotném průběhu vzdělávání studentů formou přednáškových vstupů, exkurzí a stáží, aby již v rámci studia měli studenti kontakt s potenciálními zaměstnavateli a aby zároveň získali ucelený přehled o budoucích pracovních podmínkách a povinnostech, které na ně budou v pracovním procesu zaměstnavatelem kladeny.
  2. Druhou rovinou je obohacení o kolektivní řešení konkrétních problémů formou případových studií, které dopomohou rozvíjet na jedné straně týmovou spolupráci, na straně druhé přispějí k rozvoji tvořivosti a odpovědnosti každého studenta. Výsledky případových studií pak budou za pomoci počítačové techniky nebo jiným vhodným způsobem zpracovány do takové podoby, aby je řešitelé mohli prezentovat v dalším vzdělávacím procesu a tím docházelo k rozvíjení komunikační a prezentační dovednosti.
  3. V průběhu realizace vzdělávacího programu budou použity inovativní metody a formy komunikace a vyhledávání informací (využití výpočetní techniky při zadávání, zpracovávání a řešení případových studií a při prezentaci výsledků). Zároveň bude kladen důraz na využití internetu a intranetu při samostudiu.
  4. Tvorba e-learningového SW a jeho konfigurace, včetně realizace videokonferenčního přenosu-moderního prvku komunikace.