Loga partnerů
Evropský sociální fond v ČR

Koncepce řešení

Zpracování koncepce projektu

prof. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan FS VŠB-TUO
Dr. Ing. Anna Plchová, FS VŠB-TUO
Ing. Marcel Klus, FS VŠB-TUO

Koncepce modulárního systému

Projekt "Osobnostní rozvoj studentů Fakulty strojní" si klade za svůj hlavní cíl rozvíjet osobnostní potenciál studentů. Především pak podpořit jejich tvořivost, samostatnost v jednání a rozhodování, iniciativu, odpovědnost, komunikativnost a schopnost týmové spolupráce.

Absolventi, kteří absolvují připravená školení budou lépe připraveni obstát v dalším profesním životě, dále se rozvíjet a plnit velice náročné úkoly, které na ně budou kladeny v zaměstnání, zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce při hledání zaměstnání a dojde tímto ke snížení nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji u absolventu VŠ.

Realizace tohoto projektu je vyústěním dlouhodobé a rozsáhlé analýzy potřeb průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji. K naplnění požadavků průmyslových podniků je tedy potřeba změnit koncepci výuky a zaměřit ji na problémové oblasti.

Partnerem projektu je Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, její bohaté zkušenosti v oblasti rozvoje lidských budou využity pro přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit.

Při tvorbě koncepce se vychází z časového harmonogramu projektu při vzájemném respektování harmonogramu akademického roku 2006/2007 a 2007/2008, kdy se již předpokládá realizace ve výuce.

Studijní moduly

Studijní modul je skupina nebo i jeden jednotlivý kurz, který většinou nevyžaduje speciální znalosti a dovednosti, které souvisí s odborným zaměřením kurzů. V případě, že student absolvuje takovýto nadstavbový modul, získá znalosti a dovednosti, které mu pomohou výrazně využít znalosti získané ve studiu hlavního oboru v rámci svého zvoleného akreditovaného studia. Předpoklad: Výukové moduly bude možno využít pro zvýšení kvalifikačních odborných schopností studenta napříč v akreditovaných oborech na Fakultě strojní. Výuka bude vedena ve prostorách VŠB-TU Ostrava, předpokládá se využití e-learningového způsobu vedení výuky, v případech, kdy tento způsob je nevhodný, se bude jednat o přímou výuku v menších kolektivech (modul komunikace a práce v týmu).

Inovační program, který bude probíhat v rámci řešeného projektu zaměřeného na osobní rozvoj studentů, zahrnuje 4 následující moduly: „Komunikace“, „Kreativita a inovační myšlení v konstruování (s využitím přístupu TRIZ )“, „Prezentace“, „Týmová práce“. Každý realizovaný modul splňuje určité základní parametry.

Realizované  moduly
Realizované moduly

Název modulu

PREZENTACE

Odpovědný řešitel modulu:Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Stručná anotace:

Metodika tvorby technické prezentace, SW a HW prostředky. Metodika přenosu informací z člověka na člověka. Dodržování zásad zvýšeného vnímání při prezentaci. Mluvené slovo, dynamika projevu, způsob vyjadřování. Výběr textových a obrazových materiálů, jejich zpracování. Ukázka na příkladech. Návrh vlastní prezentace podle doporučených zásad.

Zařazení do výuky

V rámci předmětu Semestrální projekt, ZS 2007-08.
Pro studenty všech oborů FS, především v průřezových předmětech jako Ročníkový projekt, Závěrečný projekt, Bakalářská, Diplomová práce a samostatných seminářů.

 
Název modulu

KOMUNIKACE

Odpovědný řešitel modulu:Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Stručná anotace:

Typologie komunikace – verbální a neverbální.
Specifikace výrazových prostředků jednotlivých typů komunikace.
Komunikační proces a analýza jeho prvků.
Komunikace v rozmanitých pracovních situacích, komunikační bariéry, komunikační šumy.
Asertivní komunikace, negociace jako specifická komunikační struktura.
Praktický nácvik vybraných komunikačních technik.

Zařazení do výuky

V rámci předmětu Semestrální projekt, ZS 2007-08

 
Název modulu

TÝMOVÁ PRÁCE

Odpovědný řešitel modulu:Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.
Stručná anotace:

Komunikace v týmu – brainstorming, myšlenkové mapy.
Postup při plánování a realizaci projektu – výběr pracovních úkolů a jejich delegování, kontrola průběhu.
Vedení – vize, úloha motivace a zpětné vazby.
Součástí modulu bude řešení praktických problémů v týmech – monitoring změn přístupu studentů v závislosti na získaných vědomostech a schopnostech.

Zařazení do výuky

V rámci předmětu Semestrální projekt, ZS 2007-08

 
Název modulu

KREATIVITA A INOVAČNÍ MYŠLENÍ V KONSTRUOVÁNÍ

Odpovědný řešitel modulu:prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Stručná anotace:

Představení Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ) a z ní odvozeného Algoritmu řešení inovačních zadání (ARIZ), jako základních přístupů k řešení inženýrských inovačních úloh. Postupy funkčně nákladové analýzy zdokonalovaných objektů, práce s databázemi patentů a autorských osvědčení, práce v systému počítačové podpory metody TRIZ s názvem Invention Machine (IM), obsahující konzultační moduly: IM - heuristické principy, IM - standardní postupy, IM - efekty. Práce v systému počítačové podpory Goldfire Innovator, který poskytuje pokročilé technologie vyhledávání znalostí.

Zařazení do výuky

V rámci předmětu Metodika konstruování v oboru,
ZS 2007-08

Časový harmonogram

časový harmonogram
časový harmonogram