Loga partnerů
Evropský sociální fond v ČR

Vyhodnocení výsledků projektu

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zvýšení dovedností a znalostí studentů a absolventů v oblastech tzv. softskills – jsou to především dovednosti z oblasti komunikace v pracovním týmu a schopnost týmové spolupráce obecně a dovednosti v oblasti prezentace výsledků. V oblasti odborné bylo cílem projektu zlepšit znalosti v oblasti inovačních postupů a rozvoj kreativity studentů.

Řešení

Na základě interních i externích analýz vypracoval řešitelský tým 4 vzdělávací moduly, které byly v zimním semestru 2006/07 zařazeny do stávajících studijních programů pro cílovou skupinu studentů. Jsou to moduly:

Pro podporu výuky modulů byly vypracovány učební opory ve verzi pdf pro tisk a ve verzi htm pro interaktivní práci s moduly prostřednictvím webového prohlížeče, k dispozici na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Pilotní ověření vzdělávacích modulů ve výuce

Vzdělávací moduly Prezentace, Komunikace a Týmová práce byly realizovány jako přenášky ve velkých přednáškových sálech C4 (B6) v měsících listopad, prosinec, cvičení k modulům proběhla v rámci cvičení a seminářů vybraných stávajících předmětů jednotlivých oborů 3. ročníku bakalářského studia a 1. a 2. ročníku magisterského studia v měsících prosinec, leden. Cvičení v rámci těchto tří modulů se zúčastnilo 25 pedagogů Fakulty strojní. Odezva cílové skupiny, tj. studentů byla mimořádná, o všechny přednášky modulů i o cvičení byl ohromný zájem – viz fotodokumentace na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?pilotni-overeni-modulu, přednáškové sály byly zaplněny do posledního místa, mnohdy seděli studenti i na schodech. Počty studentů, kteří se zúčastnili přednášek a cvičení v jednotlivých modulech:

Modul Komunikace              317 studentů, 5 doktorandů
Modul Týmová práce           311 studentů, 8 doktorandů
Modul Prezentace                321 studentů, 10 doktorandů

Pilotní ověření modulu Kreativita a inovační myšlení probíhalo v rámci inovovaného předmětu Metodika konstruování v oboru, přednášky a cvičení probíhaly celý zimní semestr v rozsahu 2-2. Výuky se zúčastnilo 18 studentů magisterského oboru Robotika.
Většina studentů absolvovala všechny tři základní moduly z oblasti personálních dovedností, někteří pouze jeden vybraný modul, celkem se výuky v rámci projektu zúčastnilo 419 studentů Fakulty strojní. Plánovaná cílová skupina byla 200 studentů, z pohledu plnění cílů projektu je možno považovat tento cíl za splněný.

Zajištění další udržitelnosti projektu

Pro zajištění udržitelnosti projektu byla řešena klíčová otázka aplikace získaných poznatků do pravidelné výuky. Připravené vzdělávací moduly byly transformovány a zařazeny do výuky následujících předmětů pro studijní plán roku 2008/09:

Aplikace vzdělávacích modulů Komunikace, Týmová práce a Prezentace
Program:       B2341 Strojírenství
Obor:              2341R999-00 Bakalářské strojírenství / společný 1-3 semestr
Předmět:        337323-02 Personální kompetence, 2. ročník, letní semestr, rozsah 1+2
Povinnost:     Povinně volitelný
Odkaz:
http://wts.vsb.cz/cgi-bin/wspi/st/spcprpr?frm=tiskPredm&kat=337&predm=323&verze=02

Aplikace vzdělávacích modulů Komunikace, Týmová práce a Prezentace
Program:       B2341 Strojírenství
Obor:              2341R888-70 Volitelné předměty
Předmět:        337323-02 Personální kompetence, 2. ročník, letní i zimní semestr,
rozsah 1+2
Povinnost:     Volitelný
Odkaz:
http://wts.vsb.cz/cgi-bin/wspi/st/spcprpr?frm=tiskPredm&kat=337&predm=323&verze=02

Aplikace vzdělávacích modulů Komunikace, Týmová práce a Prezentace
Program: B7507 Specializace v pedagogice
Obor: Učitelství odborných předmětů – specializace strojírenství
Předmět: 337323-01 Personální kompetence, 2. ročník, letní semestr, rozsah 2+2
Povinnost: Povinný
Jedná se o nový studijní program a studijní obor, program studia schválen Vědeckou radou VŠB-TU Ostrava dne 6. 6. 2008 a předložen Akreditační komisi ke schválení.

Aplikace vzdělávacích modulů Komunikace, Týmová práce
Program: B3712 Technologie letecké dopravy
Obor: 3708R038-00 Technologie údržby letecké techniky
Předmět: 342376- 09 Lidský činitel, 3. ročník, zimní semestr, rozsah 3+0
Povinnost: Povinný
Odkaz: http://wts.vsb.cz/cgi-bin/wspi/st/spcprpr?frm=tiskPredm&kat=342&predm=376&verze=09

Aplikace vzdělávacích modulů Komunikace, Týmová práce
Program: B3712 Technologie letecké dopravy
Obor: 3708R037-00 Technologie provozu letecké techniky
Předmět: 342 419- 01 Lidský činitel v letecké dopravě, 3. ročník, letní semestr, rozsah 2+2
Povinnost: Povinný
Odkaz: http://wts.vsb.cz/cgi-bin/wspi/st/spcprpr?frm=tiskPredm&kat=342&predm=419&verze=01

Aplikace vzdělávacího modulu Týmová práce
Program: B2341 Strojírenství
Obor: 2301R040 Průmyslové inženýrství
Předmět: 345340 Strategický management, 2. ročník, letní semestr, rozsah 2+2 
Odkaz: http://wts.vsb.cz/cgi-bin/wspi/st/spcprpr?frm=tiskPredm&kat=345&predm=340&verze=01

Aplikace vzdělávacího modulu Kreativita a inovační myšlení
Program: N2301 Strojní inženýrství
Obor: 2301T013-00 Robotika
Předmět: 354 502- 01 Metodika konstruování v oboru, 1.  ročník, zimní semestr, rozsah 2+2
Povinnost: Povinně volitelný
Odkaz:http://wts.vsb.cz/cgi-bin/wspi/st/spcprpr?frm=tiskPredm&kat=354&predm=502&verze=01

Kromě zařazení poznatků získaných při přípravě vzdělávacích modulů do předmětů pravidelné výuky zůstávají k dispozici i jednotlivé výukové moduly, včetně jejich podpůrných materiálů pro vzdělávací kurzy pořádané na základě dalšího zájmu studentů.

Vyčíslení výstupů a výsledků projektu

Z hlediska kvantifikace monitorovacích ukazatelů projektu jsou výsledky uvedeny v následujících tabulkách. Kromě poznatků získaných při přípravě vzdělávacích modulů do předmětů pravidelné výuky, do jednotlivých oborů a studijních programů zůstávají k dispozici i jednotlivé výukové moduly, včetně jejich podpůrných materiálů, pro vzdělávací kurzy mimo pravidelnou výuku, pořádané na základě dalšího zájmu studentů.

Tab. 1 - Výstupy:

Kód Název ukazatele Jedn. Plánovaná hodnota Skutečná hodnota

1.01.00 A

Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb

osoba

20

36

1.04.00 A

Počet podpořených organizací

kus

2

2

1.05.00 A

Počet podpořených osob – klientů služeb

osoba

200

419

1.05.31 A

Počet podpořených osob počátečního vzdělávání

osoba

200

419

Tab. 1 - Výsledky:

Kód Název ukazatele Jedn. Plánovaná hodnota Skutečná hodnota

2.08.00 A

Počet nově vytvořených/inovovaných
vzdělávacích kurzů s komponentou informačních technologií

Inovované studijní programy:
B2341 Strojírenství
B7507 Specializace v pedagogice
B3712 Technologie letecké dopravy
N2301 Strojní inženýrství

V uvedených programech je problematice IT věnován celek min. 40 hod.

kus

4

4

2.11.00 A

Počet nově vytvořených/inovovaných
programů počátečního vzdělávání

Inovované studijní programy:
B2341 Strojírenství
B7507 Specializace v pedagogice
B3712 Technologie letecké dopravy
N2301 Strojní inženýrství

Změny v obsahu programů (v inovovaných předmětech) zvyšují kvalitu programů

kus

2

4

2.12.00 A

Počet nově vytvořených/inovovaných
produktů

Seznam:

 • Učební opora modulu Týmová práce – pdf
 • Učební opora modulu Týmová práce – web
 • Učební opora modulu Komunikace – pdf
 • Učební opora modulu Komunikace – web
 • Učební opora modulu Kreativita a inovační myšlení v konstruování – pdf
 • Učební opora modulu Prezentace – pdf
 • Učební opora modulu Prezentace – web
 • Studijní program B2341 Strojírenství
 • Studijní program B7507 Specializace v pedagogice
 • Studijní program B3712 Technologie letecké dopravy
 • Studijní program N2301 Strojní inženýrství
 • Studijní obor Učitelství odborných předmětů – specializace strojírenství
 • Studijní obor 3708R038 Technologie údržby letecké techniky
 • Studijní obor 3708R037 Technologie provozu letecké techniky
 • Studijní obor 2301R040 Průmyslové inženýrství
 • Studijní obor 2301T013 Robotika
 • Nový předmět 337323 Personální kompetence (verze 01 a 02)
 • Inovovaný předmět 342376- 09 Lidský činitel
 • Inovovaný předmět 342 419- 01 Lidský činitel v letecké dopravě
 • Inovovaný předmět 345340 Strategický management
 • Inovovaný předmět 354 502- 01 Metodika konstruování v oboru

kus

14

21